Druhý letošní policy brief VÚPSV: Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání

Svými policy briefs nabízí VÚPSV stručná shrnutí odborných poznatků a kvalifikovaná doporučení ohledně aktuálních témat sociální politiky.

Druhé letošní číslo z ediční řady Policy Briefs VÚPSV, v. v. i., přináší zejména hlavní zjištění odborné monografie Rákoczyová, Miroslava – Trbola, Robert – Sirovátka, Tomáš: Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání: případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno, 2022. – 66 stran – ISBN 978-80-7416-422-4 (print),  ISBN 978-80-7416-423-1 (pdf).

Individuální práce s uchazeči o zaměstnání představuje základ zprostředkovatelské a poradenské činnosti veřejných služeb zaměstnanosti a jako taková tvoří jádro aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Experti VÚPSV provedli výzkumné rozhovory s pracovníky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a případovou studii na jednom z jeho kontaktních pracovišť.

Z doporučení vybíráme:

omezovat administrativní zátěž i efektivním využitím informačních systémů a rozvojem digitalizace;

– zavádět takové podpůrné prvky individuální práce, jako jsou kazuistické semináře, supervize, výcviky prevence vyhoření či podpora psychologa alespoň na úrovni krajské pobočky ÚP ČR;

zvýšit požadavky na kvalifikaci pracovníků na pozicích přímého styku s uchazeči, zejména poradců, a zajistit i vyšší platové zařazení;

–  rozšířit prostor pro rozhodovací volnost/pravomoci pracovníků v přímém styku s uchazeči o zaměstnání a omezit striktnost procedurálních požadavků určených pracovníkům v poradenství (počty realizovaných kontaktů či podmínek zařazení uchazečů do programů APZ).

Plné znění monografie Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání: případová studie na vybraném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_492.pdf

Kategorie Aktuality CZ.