Regionálny sociálny dialóg na Slovensku − stav a vývoj z pohľadu jeho aktérov

Čambáliková Monika − Uhlerová Monika

Abstrakt
Článok sa zaoberá stavom a vývojom regionálneho sociálneho dialógu na Slovensku. Výskum sme vykonali prostredníctvom dotazníkového prieskumu a pološtandardizovaných rozhovorov s aktérmi a aktérkami regionálneho sociálneho dialógu. Získané dáta z výskumu v roku 2020 sme  porovnávali s výsledkami analogického prieskumu z roku 1999. Výsledky poukazujú na pretrvávanie bariér, ktoré bránia jeho efektívnejšiemu fungovaniu: nízku úroveň občianskej participácie na miestnej a regionálnej úrovni; slabosť regionálnych štruktúr sociálneho partnerstva;  oslabovanie pozície sociálnych partnerov (najmä odborov a domácich zamestnávate ov) a ich štruktúr v regiónoch; nejasné definovanie obsahu, aktérov, kompetencií, povinností, vzťahov, modelu výstavby a fungovania, financovania a manažovania regionálneho sociálneho dialógu a jeho vzťahu k centrálnej úrovni sociálneho dialógu; ako aj absenciu politickej vôle (vrátane volených predstavite ov samosprávnych krajov). Na druhej strane regionálny sociálny dialóg poskytuje sociálnym partnerom na Slovensku možnosť participácie na tvorbe a napĺňaní rôznych stratégií, rozvojových programov a projektov regionálneho rozvoja, ako aj príležitosť vyjadriť sa a obhajovať záujmy sociálnych skupín, ktoré reprezentujú.

Klíčová slova: Regionálny sociálny dialóg, dominantné témy a priority, možnosti a bariéry rozvoja, aktéri a aktérky sociálneho dialógu na Slovensku

Čambáliková, Monika, Regionálny sociálny dialóg na Slovensku − stav a vývoj z poh adu jeho aktérov. FSP, č. 2, 2022
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .