Stať výzkumné pracovnice VÚPSV Soni Veverkové v prestižní mezinárodní publikaci „The New World of Work – Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions“

Sborník, jehož vznik iniciovala Mezinárodní organizace práce, se zabývá novým světem práce, tedy výzvami, které pro trh práce – zejména ve vztahu k sociálním partnerům – přinášejí informační a komunikační technologie a digitalizace.

Kniha pojednává o třech průřezových tématech: digitalizaci a jejím vlivu na sociální dialog, o kapacitách sociálních partnerů v době nových výzev a o autonomii sociálních partnerů.

Tato témata jsou zkoumána jednak na úrovni EU, jednak ve vybraných členských zemích EU včetně České republiky. Kromě toho zpracovávají národní příspěvky i další specifické otázky, s nimiž se národní sociální partneři v posledních letech potýkají. V České republice, o níž pojednala pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Soňa Veverková v kapitole Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic, se jedná zejména o nedostatek pracovních sil a úbytek členské základny odborů.

Publikace je výstupem společného projektu Mezinárodní organizace práce a Evropské komise. Jeho cílem je větší zapojení sociálních partnerů na evropské i národní úrovni a zvýšení jejich povědomí o tom, co přinášejí změny na trhu práce. VÚPSV v rámci projektu působil jako garant za Českou republiku a společně s českými sociálními partnery připravil národní stanovisko. Výsledky projektu slouží i k informování evropských sociálních partnerů a decizních orgánů EU o kapacitách sociálních partnerů ve vybraných zemích.

Knihu The New World of Work – Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions vydalo přední britské společenskovědní nakladatelství Edward Elgar.

Publikace je v plné verzi dostupná prostřednictvím katalogu knihovny VÚPSV zde: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/sig_6804.pdf

Popis projektu Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce, ze kterého kniha vzešla: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=382

Kategorie Aktuality CZ.