Příspěvek VÚPSV k Týdnu pro rodinu: policy brief Úplné rodiny s dětmi a vliv pandemie covidu-19

Ve dnech 7. – 15. května 2022 probíhá 14. ročník akce Týden pro rodinu. Letos sleduje specifický cíl „vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny“. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí k přednáškám, výstavám a dalším aktivitám Týdne pro rodinu přidává policy brief o jednom z nejzávažnějších témat současnosti.

Šestý letošní policy brief VÚPSV shrnuje hlavní výsledky právě finalizované odborné monografie Úplné rodiny s dětmi.

Ze zjištění vybíráme:

  • Úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi tvoří zhruba jednu pětinu ze všech domácností v České republice a tři čtvrtiny rodinných domácností se závislými dětmi. Jejich absolutní i relativní počty v posledních desetiletích výrazně poklesly ve prospěch domácností jednočlenných a neúplných rodin.
  • Koronavirová pandemie se podle výběrového šetření příliš nepromítla do materiální situace úplných rodin. Pozice rodičů na trhu práce nebyly příliš poznamenány. Pokud k tomu došlo, bylo častější snížení pracovního příjmu, než že by rodič nemohl svoji práci vůbec vykonávat.
  • Nejvíce rodičů pociťovalo negativní dopady pandemie covidu-19 v rovině psychické. Třetina rodičů zakoušela pocity osamělosti a nedostatek kontaktů s přáteli nově či ve větší míře než před pandemií. Zhruba ve čtvrtině zkoumaných rodin zažívali rodiče pocit vyčerpání a vyhoření.
  • Slaďování rodiny a zaměstnání bylo obtížnější pro matky než pro otce. Matky v době pandemie covidu-19 častěji odváděly svoji práci v nestandardní pracovní době z důvodu vyšších nároků na péči o děti při uzavření škol.

 

Webové stránky „Týdne pro rodinu“: https://www.tydenprorodinu.cz

Zájemcům o problematiku různých sociálních a sociálně politických dopadů koronavirové pandemie připomínáme cestu k plným zněním dvou monotematických čísel odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí:

https://old.rilsa.cz/2021/11/03/forum-socialni-politiky-5-2021

https://old.rilsa.cz/2020/10/21/forum-socialni-politiky-5-2020

Kategorie Aktuality CZ.