Nový policy paper VÚPSV/RILSA: Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

První letošní policy paper napsaly výzkumné pracovnice VÚPSV/RILSA Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová a Lucie Žáčková.

V textu Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace shrnují vybrané výsledky kvalitativních i kvantitativních šetření realizovaných v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče.

Autorky uvádějí, že ačkoli rozpad rodiny v české společnosti není výjimečným jevem, povědomí veřejnosti o tom, jak celý proces probíhá a jak je možné péči o děti následně nastavit, je relativně malé.

Výzkumnice směřují svá doporučení i k nastavení a fungování celého systému, včetně přístupu institucí a jednotlivých profesí zapojených do řešení rodičovských konfliktů. Autorky doporučují například posílit evidence-based přístup aktérů systému, sjednotit rozhodovací praxi soudů, a posílit tak předvídatelnost soudních rozhodnutí a důvěru ve vymahatelnost práva. Doporučují rovněž vést odbornou diskusi o názvech typů rodičovské péče vymezených občanským zákoníkem.

Kategorie Aktuality CZ.