FÓRUM sociální politiky – 3/2022

FÓRUM sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

3/2022

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vždy nás těší, když i v rubrice recenzovaných článků můžeme přinést takové, k jejichž tématu právě probíhá velmi živá společenská debata, či dokonce legislativní proces. Letos v únoru vyvolal záměr české vlády zrušit navýšení plateb za státní pojištěnce vypjaté diskuse, v květnu pak dvě ministerstva představila pravidla automatické valorizace plateb veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Jedna z recenzovaných statí nynějšího vydání Fóra sociální politiky se zabývá právě způsoby určování výše plateb za státní pojištěnce v českém systému veřejného zdravotního pojištění. Autor předkládá kromě analýzy dosavadního způsobu stanovení výše pojistného za státní pojištěnce i několik variant. Současný model určování daných plateb dosáhl − podle autorem uplatněných kritérií − neuspokojivých výsledků.

[...]

S přáním inspirativního čtení a příjemně stráveného léta
Petr Šafařík, šéfredaktor

Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví

23.6.2022

Alena Křížková

Abstrakt
Tento článek se zabývá strukturou zaměstnanosti starších osob v sektoru peněžnictví v ČR a zkušenostmi žen a mužů 50+ s prodlužováním pracovního života a s propouštěním v souvislosti s probíhající digitalizací a reorganizací v tomto oboru. Soustředíme se na to, jak možnost  propouštění pro nadbytečnost vnímají starší zaměstnaní v tomto oboru v souvislosti s jejich měnícími se pracovními podmínkami. Kvalitativní výzkum zaměřený na pracovní podmínky a zkušenosti s propouštěním a odchodem do důchodu žen a mužů 50+ ukázal, že starší zaměstnaní jsou významně ohroženi propouštěním, které pro ně představuje zdroj stresu. Muži vnímají propouštění spíše se sebevědomím a zvažují nebo realizují odchod do předčasného důchodu, pokud nemají živitelské závazky. Pro ženy a muže s finančními závazky v rodině není předčasný důchod alternativou. Ženy prožívají prodlužující se pracovní život spíše s obavami z propouštění a v zaměstnání zůstávají déle než by chtěly, přičemž se snaží akumulovat vyšší příjem pro budoucí důstojný důchod.

Klíčová slova: prodlužování pracovního života; propouštění pro nadbytečnost; digitalizace; peněžnictví; genderové nerovnosti; ageismus

Continue reading

Číst článek

Alternativy určování výše plateb pojistného za státní pojištěnce

23.6.2022

Daniel Mechl

Abstrakt
Článek se zabývá způsoby určování výše plateb za státní pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění. V první části jsou popsány systémy financování zdravotnictví, které jsou ve světě obecně využívány, tedy soukromý a veřejný systém zdravotního pojištění. Dále autor shrnuje způsoby stanovení výše plateb za státní pojištěnce v ČR. Ve druhé části článku předkládá analýzu současného způsobu stanovení výše pojistného za státní pojištěnce a zvažuje několik variant. Na základě získaných výsledků autor konstatuje, že nejvíce vyhovující metodou je varianta pracující s mediánovou mzdou. Zato současný způsob určování plateb za státní pojištěnce dosáhl nejméně uspokojivých výsledků a lze jej tedy označit za nejméně vhodný.

Klíčová slova: zdravotní pojištění, Česká republika, státní pojištěnci, vyměřovací základ, alternativy

Continue reading

Číst článek

Zelená dohoda může být sociálně progresivní

23.6.2022

Kateřina Davidová

Článek shrnuje aktuální vývoj ohledně Zelené dohody pro Evropu s důrazem na ty části, které se budou nejvíce dotýkat socio-ekonomických oblastí. Text argumentuje, že Zelená dohoda pro Evropu může být cestou k sociálně spravedlivé transformaci na nízkoemisní ekonomiku, EU ale musí začít dodržovat princip „znečišťovatel platí“ a přestat rozdávat povolenky zdarma velkému průmyslu. Nově navrhované zpoplatnění emisí uhlíku v sektorech dopravy a budov pak má potenciál být sociálně progresivním nástrojem, ale pouze pokud výnosy budou recyklované zejména mezi nejzranitelnější obyvatelstvo. Rozhodování o využití výnosů bude ovšem na členských státech, které by tento aspekt zelené transformace neměly podcenit.

Continue reading

Číst článek

Konvivialita a konvivialismus

23.6.2022

Jiří Silný

Článek objasňuje vznik a význam pojmů konvivialita a konvivialismus a poukazuje na různé vrstvy společenské reality, které s pojmy souvisí. Hlavní část textu se věnuje konceptu konviviality, jak jej používal Ivan Illich, a jeho aktualizaci v okruhu autorů a podporovatelů prvního (2013) a druhého (2020) konvivialistického manifestu, které se snaží o vyjádření ideologie konvivialismu. Konvivialismus usiluje o formulování společných humanistických základů moderních emancipačních proudů i spirituálních tradic. Stať zmiňuje i propojení mezi konvivialitou a konceptem nerůstu.

Continue reading

Číst článek

Proměny sociální otázky

23.6.2022

Jan Keller

Castel, Robert: Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris: Fayard 1995.

Článek pojednává o jedné z nejčastěji citovaných prací francouzské sociologie a sociální politiky. Robert Castel se v ní zabývá problémem sociální integrity a rozebírá procesy, které ji ohrožují. Studuje vývoj otázky sociální od její prehistorie v podmínkách předmoderní společnosti až do její aktuální podoby v době současné. Zavádí v této souvislosti termíny „dekonverze“ a „negativní individualismus“ či „individuum z nedostatku“, které jsou široce diskutovány a přejímány řadou badatelů. Jeho práce je upozorněním na to, že ekonomický růst a organizační inovace nejsou ještě samy o sobě zárukou sociální integrity, mohou naopak přinášet nové formy jejího ohrožení.

Continue reading

Číst článek

Case manažer v systému sociálních a zdravotních služeb

23.6.2022

Michaela Šímová

Článek se zabývá rolí case manažera v systému sociálních a zdravotních služeb, přibližuje jeho kompetence a odpovědnosti a dává je do souvislosti s cílovou skupinou seniorů. Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. Case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o takové seniory a důležitým prvkem při hledání funkční spolupráce zdravotnických a sociálních služeb v české realitě sociálně zdravotního pomezí.

Continue reading

Číst článek

The New World of Work

23.6.2022

Jan Mertl

Vaughan-Whitehead, Daniel − Ghellab, Youcef − Munoz de Bustillo Llorente, Rafael (eds.): The New World of Work − Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2021, 635 stran, ISBN 9789220342343[Print], 9789220342336 [Web PDF].

Kniha se věnuje zásadnímu tématu sociální politiky: trhu práce a sociálnímu dialogu. Zahrnuje zkušenosti z různorodých evropských zemí, jejich srovnání a obecnější vymezení dlouhodobých trendů v této oblasti. Nezapře instituci vydavatele (Mezinárodní organizace práce), a to v  pozitivním slova smyslu: prezentuje jednotlivé nástroje a postupy sociálního dialogu s cílem dobrého fungování trhu práce v měnících se podmínkách. Lze ji proto doporučit čtenářům zajímajícím se o politiku zaměstnanosti a trh práce obecně a rovněž reprezentantům jednotlivých zájmových skupin, respektive účastníkům kolektivního vyjednávání.

Continue reading

Číst článek

Listina v kontextu společenských změn

23.6.2022

Vladimír Barák

Kudrna, Jan (ed.): Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 300 stran, ISBN: 978-80-7552-076-0.

Sborník je výstupem z odborné konference k 30. výročí přijetí Listiny základních práv a svobod československým Federálním shromážděním. Editor Jan Kudrna pracoval s více jak dvacítkou textů elitních právníků, kteří Listinu komentují, hodnotí a vysvětlují z pohledu své právní specializace. Výsledná publikace je velmi kvalitní, umně sestavená a představuje Listinu nejen jako fenomén právněteoretický, ale rovněž prakticky uchopený coby dokument významný pro fungování společnosti jako celku. Lze ji doporučit především těm, kteří se blíže zajímají o problematiku lidských práv, zaujme ale rovněž čtenáře sledující politické dění posledních dekád.

Continue reading

Číst článek

Nový policy paper VÚPSV/RILSA

23.6.2022

Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru.

BARVÍKOVÁ, Jana − HÖHNE, Sylva − PALONCYOVÁ, Jana − ŽÁČKOVÁ, Lucie: Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace [Post-divorce care for children in terms of public opinion and the possible implications].
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2022. 17 s. (Policy Papers VÚPSV, v. v. i., č. 1/2022) − ISSN 2695-1029; https://old.rilsa.cz/download/policy-papers-vupsv-v-v-i-c-1-2022/?wpdmdl=15428&refresh=62adda45895a11655560773.

Continue reading

Číst článek
Kategorie FÓRUM sociální politiky.