Studie VÚPSV/RILSA hodnotící dosavadní zkušenosti s náhradním výživným

VÚPSV/RILSA publikoval výzkumnou zprávu hodnotící roční fungování a nastavení dávky náhradního výživného, okolnosti nároku na ni a finanční situaci a životní podmínky jejích příjemců.

O dávku náhradního výživného určenou dětem, potažmo jejich rodičům, kterým druhý rodič neplatí výživné vůbec nebo jen v nedostatečné výši, je možno žádat od července 2021.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí svou analýzu dosavadní praxe náhradního výživného provedl na přelomu dubna a května letošního roku, a to v rámci projektu Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců (https://old.rilsa.cz/projekty/?id=395).

Jedním ze zjištění je potřeba zlepšit informovanost potencionálních žadatelů o náhradní výživné ohledně podmínek žádosti a možností vymáhání dlužného výživného. Další doporučení týkající se například nastavení dávky či oblasti vymáhání výživného jsou určena především Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), do jehož agendy dávka spadá, ale i Ministerstvu spravedlnosti, v jehož gesci je problematika vyživovacích povinností, jejich plnění a případně vymáhání dlužného výživného.

Na webu MPSV je dostupná tisková zpráva s některými fakty a zajímavostmi plynoucími z výše zmíněného dotazníkového šetření realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nahradni-vyzivne-pomaha-vice-nez-deseti-tisicum-deti.

Souhrnná výzkumná zpráva VÚPSV/RILSA Náhradní výživné prezentující výsledky dotazníkového šetření mezi žadateli o náhradní výživné je k dispozici zde: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_505.pdf.

Kategorie Aktuality CZ.