Nová studie RILSA představuje životní podmínky samoživitelů/-ek během koronavirové pandemie

Monografie „Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče“ je jedním z hlavních výstupů stejnojmenného projektu realizovaného v letech 2020–2022 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) s finanční podporou Technologické agentury ČR.

Prezentované výsledky se opírají převážně o kvantitativní sociologické šetření uskutečněné mezi sólo rodiči na přelomu jara a léta 2021. Poznatky jsou dále doplněny zjištěními z hloubkových rozhovorů realizovaných v průběhu řešení projektu jak se samotnými sólo rodiči, tak s vybranými odborníky.

Autorský kolektiv se zabývá životem sólo rodičů a jejich rodin ve velké šíři. Například ohledně péče o děti a nutnosti slaďování práce a rodiny neopomíjí distanční vzdělávání, čerpání ošetřovného ani značné změny v pracovní sféře sólo rodičů. Doprovodným jevem pandemie bylo zhoršení finanční situace u části samoživitelů/-ek, ale také jejich rostoucí obavy z dalšího nepříznivého vývoje ekonomických podmínek, které jsou ještě umocněny probíhající ekonomickou a migrační krizí.

Pandemie covidu-19 negativně ovlivnila možnosti využívání neformální (převážně prarodičovské) pomoci, na níž je řada sólo rodičů více či méně závislá. Využití odborné pomoci je mezi sólo rodiči stále poměrně malé jednak kvůli snaze sólo rodičů řešit věci vlastními silami, jednak kvůli nedostatečné informovanosti o službách a nižší důvěře v účinnost jejich pomoci či z důvodu jejich (místní, časové, finanční aj.) nedostupnosti. Výsledky výzkumu přitom ukázaly, že osvěta – ve výzkumu zprostředkovaná prostřednictvím nabídnutého seznamu podpůrných služeb (https://old.rilsa.cz/seznam-podpurnych-sluzeb-pro-rodinu/) – by v tomto ohledu přispěla ke zvýšení počtu nových uživatelů/-ek služeb podporujících rodiny nacházející se v obtížné životní situaci.

Monografie v závěru přináší řadu doporučení cílených na podporu (nejen) sólo rodičů či zmírnění negativních dopadů pandemie, čímž naplňuje potenciál být podkladem pro koncepční činnost MPSV a oporou pro praxi dalších aktérů, například neziskových organizací pracujících se sólo rodiči.

 

Plné znění studie Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_510.pdf

Informace o projektu Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče a dalších výstupech: https://old.rilsa.cz/projekty/?id=384

Kategorie Aktuality CZ.