Mikroekonomická kvantifikace výhodnosti českého základního důchodového pojištění dle parametrů pro rok 2023

Jiří Vopátek

Abstrakt
Příspěvek se zabývá solidaritou a ekvivalencí minimální výše vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění za období 1993−2022 s dopadem na řádný starobní důchod u osmi vymezených příjmově typizovaných jedinců. Analýza dle parametrů pro rok 2023 prokazuje, že zaměstnanec ve vztahu k minimálnímu započitatelnému příjmu získává celkovou důchodovou dávku až na úrovni 7,3násobku svého průměrného měsíčního vyměřovacího základu. Vnitřní výnosové procento (IRR) zde dosahuje nejvyšších hodnot. U osoby samostatně výdělečně činné s minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného dosahuje výše řádně vyměřeného starobního důchodu více než 2,9násobku svého průměrného měsíčního vyměřovacího základu. I v tomto případě IRR dosahuje vysokých hodnot. Osoba s minimální mzdou
získává celkovou důchodovou dávku na úrovni 2,1násobku svého průměrného měsíčního vyměřovacího základu. Článek analýzou IRR dokládá, že tzv. I. důchodový pilíř je stále výhodně nastaven pro osoby s nejnižšími vyměřovacími základy pro odvod pojistného na důchodové pojištění.

Klíčová slova: Česká republika, důchod, pojistné na důchodové pojištění, solidarita, ekvivalence, vyměřovací základ, vnitřní výnosové procento, doba pobírání

Vopátek, Jiří, Mikroekonomická kvantifikace výhodnosti českého základního důchodového pojištění dle parametrů pro rok 2023. FSP, č. 5, 2022

Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .