O časopisu:

- odborný recenzovaný časopis vydávaný RILSA;
- časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je rovněž indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
– časopis je dostupný také v elektronické knihovně CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – platformě globálně zpřístupňující společenskovědní a humanitněvědní publikace ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Šéfredaktor: PhDr. Petr Šafařík, e-mail: petr.safarik@rilsa.cz, tel.: +420 211 152 722, mobilní tel.: +420 777 529 070

Vydavatel: RILSA, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Vychází: 4x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32–52 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 80 Kč, roční předplatné 320 Kč

Obsahové zaměření: sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

Archiv čísel časopisu FÓRUM sociální politiky (obsah a číslo ke stažení)