O časopisu:

- odborný recenzovaný časopis vydávaný RILSA;
- časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a je rovněž indexován v databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
– časopis je dostupný také v elektronické knihovně CEEOL (Central and Eastern European Online Library) – platformě globálně zpřístupňující společenskovědní a humanitněvědní publikace ze střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Šéfredaktor: PhDr. Petr Šafařík, e-mail: petr.safarik@rilsa.cz, tel.: +420 211 152 722, mobilní tel.: +420 777 529 070

Vydavatel: RILSA, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Vychází: 4x ročně, první číslo vyšlo v srpnu 2007

Rozsah: 32–52 stran, tisk černobílý

Formát: A4

Cena: jedno číslo 80 Kč, roční předplatné 320 Kč

Obsahové zaměření: sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.

Archiv čísel časopisu FÓRUM sociální politiky (obsah a číslo ke stažení)
Ročník 2022 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 -
Ročník 2021 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021
Ročník 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020
Ročník 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019
Ročník 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018
Ročník 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
Ročník 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
Ročník 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015
Ročník 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014
Ročník 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013
Ročník 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012
Ročník 2011 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011
Ročník 2010 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010
Ročník 2009 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009
Ročník 2008 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 6/2008
Ročník 2007 1/2007 2/2007 3/2007

Speciální čísla časopisu FÓRUM SOCIÁLNÍ POLITIKY: