Autoři mohou nabízet příspěvky do obou částí, tj. do recenzované i nerecenzované části, s tím, že uvedou, do které. Příspěvky nabízené do recenzované části redakční rada posoudí, rozhodne o zadání vypracování recenzních posudků a na jejich základě rozhodne o zařazení či nezařazení příspěvku do této části. V případě nepřijetí do recenzované části může navrhnout otištění ve zkrácené verzi v nerecenzované části.
Redakce přijímá pouze dosud nepublikované příspěvky v elektronické podobě. Autor by měl připojit úplnou kontaktní adresu včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: petr.safarik@rilsa.cz.

Formální požadavky:
Rukopis příspěvku do recenzované části (nejlépe v členění úvod, současný stav poznání, zkoumaná problematika a použité metody, výsledky, diskuse, závěr) o rozsahu zhruba 30 tisíc znaků včetně mezer v editoru MS Word musí vedle vlastního textu obsahovat 10–15řádkový abstrakt a klíčová slova, obojí v češtině a v angličtině. Grafy a obrázky musí být přizpůsobeny černobílému provedení (ve formátu excel skupinový sloupcový, ne  prostorový). Připojeny musí být i jejich zdrojové soubory. Redakce provádí jazykovou úpravu textu.

S cílem posílit informační charakter rubriky Informační servis čtenářům vyzýváme čtenáře, potenciální autory či přispěvatele, aby redakci upozorňovali na konání nejrůznějších akcí, nabízeli stručné aktuální informace o jejich průběhu a výsledcích a v případě, že narazili na zajímavou knížku, ji doporučili redakci k recenzování, případně nabídli vypracování recenze.

Složení redakční rady:

Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (předseda – MU)

Doc. Adina Barbulescu, PhD (West University of Timisoara)

Prof. Dr. habil. Lutz Bellmann (Institute for Employment Research Nuremberg)

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (RILSA)

Ivana Dobrotić, PhD (University of Zagreb)

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)

Doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)

Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D. (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Prof. Jason Heyes (Sheffield University)

Dr. Valentina Hlebec (University of Ljubljana)

Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (ZSF JčU)

Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)

Mgr. Aleš Kroupa (RILSA)

PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (RILSA)

Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)

Wim Van Lancker, PhD (KU Leuven)

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. (RILSA)

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Oksana Mikhaylovna Shubat, PhD (Ural Federal University)

Prof. dr hab. Marek Szczepański (Poznan University of Technology)

Dorottya Szikra, PhD. habil. (Center for Social Sciences, Budapest; Central European University, Vienna)

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (VŠFS)

Konstantinos N. Zafeiris, PhD (Democritus University of Thrace)

Evidenční údaje: MK ČR E 17566, ISSN 1802-5854 print; ISSN 1803-7488 online