HR Award je prestižní mezinárodní ocenění Evropské komise v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu.

Akční plán „HR Award v RILSA 2020“

OTM-R (RILSA)

Zápisy z porad

Rok 2021 - 2022

Únor 2022 - květen 2022

10.3. 2022 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí obdržel zprávu EK, která poskytuje zpětnou vazbu k dokumentaci předložené 31. 1. 2022. Na základě doporučení zprávy RILSA provedl revize stávajících dokumentů. Ředitel institutu jmenoval Aleše Kroupu a Filipa Hona novými členy řídícího týmu. Dále byli do pracovních skupin jmenováni noví zástupci zaměstnanců Helena Marešová a Jan Kubát. Dokumenty (Template 1-4) byly dokončeny pracovními skupinami dne 27. 4. 2022 a schváleny řídícím týmem dne 28. 4. 2022.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Milana Šlapáka, MBA

Website: https://old.rilsa.cz/

 

Říjen 2021 - leden 2022

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (RILSA) dokončil realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V říjnu byl jmenován nový ředitel RILSA  Ing. Robin Maialeh, Ph.D. V důsledku této změny Řídící tým rozhodl umožnit novému vedení participaci na projektu a revidovat znovu všechny dosud vytvořené dokumenty. Cílem bylo zohlednit priority nového vedení ústavu a získat podporu klíčové osoby celého procesu. V listopadu na schůzkách Řídícího týmu a Pracovního týmu došlo k revizi dosavadních výstupů: GAP analýzy a Kontrolního seznamu OTM-R.  Na schůzce 22.11. byla zahájena revize Akčního plánu pro období 2022- 2023. Zároveň byl z důvodu dočasné nepřítomnosti Ing. Blanky Linhartové na pracovišti ze zdravotních důvodů pověřen vedením projektu Milan Šlapák, MBA. S cílem získat dostatečný čas na pečlivou finalizaci dokumentů, zažádal RILSA o prodloužení termínu odevzdání dokumentace „HR Award v RILSA 2020“ Evropské komisi. Komise žádosti vyhověla a odložila termín odevzdání dokumentace na 31.1.2022. Akční plán byl finalizován pracovní skupinou a na schůzce Řídícího výboru 15.12. byly následně přijaty finální verze všech dokumentů (Template 1-4).

Pro další informace o implementaci HRS4R v RILSA kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Červenec - září 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (RILSA) pokračuje v realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V tomto období byla provedena revize dosud vypracovaných dokumentů: GAP analýza a Proces GAP analýza a Kontrolní seznam OTM-R (Template 1 a 3). Následně byla na jednáních Řídícího týmu a pracovních skupin vytvořena první verze Akčního plánu RILSA na období let 2022-2023.

Pro další informace o implementaci HRS4R v RILSA kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Květen - červen 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (RILSA) pokračuje v realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) .

V důsledku personálních změn byla novou vedoucí projektu „HR Award v RILSA 2020“ jmenována Ing. Blanka Linhartová. Následně byla obnovena běžná činnost řídícího týmu a pracovních skupin formou pracovních jednání, na kterých byla na základě vyhodnocení výsledků interního průzkumu v RILSA dále doplněna GAP analýza. V další etapě činností byly zpracovány a projednány základní teze dalších dokumentů – Proces GAP analýzy, Kontrolní seznam OTM-R (Template 1 a 3).

Pro další informace o implementaci HRS4R v RILSA kontaktujte: milan.slapak@vupsv.cz

 

Březen–duben 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (RILSA) pokračoval v realizaci aktivit počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU).

V průběhu měsíce března 2021 byl s účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu připraven a zrealizován interní průzkum v RILSA zaměřený výhradně do oblasti témat principů a zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Průzkum se uskutečnil od 23. 2. 2021 do 8. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku anonymně a zúčastnilo se jej (zpracovalo dotazník) 37,5 % oslovených respondentů.

Vyhodnocení výsledků průzkumu (včetně identifikace možností dalšího zaměření a doporučení pro implementaci v rámci RILSA a aplikace do relevantních dokumentů počáteční fáze strategie HRS4R) je k dispozici na intranetu.

 

Únor 2021

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce, (RILSA) zahájil realizaci počáteční fáze strategie HRS4R (Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU) a v jejím rámci započal práce na GAP analýze. Stalo se tak poté, co Evropská komise dne 21. 12. 2020 schválila RILSA jeho „Prohlášení o závazku k přijetí Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a Evropské charty pro výzkumné pracovníky“.

V průběhu měsíců ledna a února 2021 byly s aktivní účastí členů Řídicího a Projektového (realizačního) týmu projednávány zpracované a postupně revidované úvodní texty GAP analýzy a současně byl k realizaci připraven interní průzkum (formou dotazníkového šetření) v RILSA.

Cílem průzkumu je získat náměty k systematickému zlepšování oblasti vědy a výzkumu  a péče o lidské zdroje v RILSA z hlediska témat HR Award v rámci strategie HRS4R.

Průzkum bude proveden anonymně a uskuteční se od 23. 2. 2021 do 3. 3. 2021 prostřednictvím on-line dotazníku. Výsledky průzkumu budou zpracovány v 2. polovině března r. 2021.

Rok 2020

Prosinec 2020

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná instituce (RILSA) se v zájmu získání tohoto ocenění a současně v rámci implementace strategického řízení včetně strategického řízení lidských zdrojů přihlásil k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků


 

Přihlášení bylo oficiálně uskutečněno dopisem PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., DBA, ze dne 14. 12. 2020, v souladu s podmínkami pravidel procesu pro získání ocenění „HR Award for researchers“.

 

Cílem RILSA, identifikovaném v projektové definici interního projektu „HR Award v RILSA 2020“, je získat certifikát HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jež implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Implementace principů HRS4R byla v RILSA zahájena kick-off meetingem 3. prosince 2020 za účasti členů[1] Řídicího týmu a Projektového týmu.


Přínos implementace HRS4R pro VÚPSV a výzkumné pracovníky

Implementace principů HRS4R má ambici významně podpořit rozvoj kapacit, znalostí a dovedností zaměstnanců VÚPSV se zaměřením na oblast strategického řízení výzkumu a vývoje a následně dosáhnout nastavení strategického řízení výzkumu a vývoje ve VÚPSV, které bude plně v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Naplnění cíle získat ocenění „HR Award for researchers“ bude pro pracovníky VÚPSV znamenat zejména:

  • zvýšení prestiže práce pro VÚPSV včetně zvýšení atraktivity VÚPSV pro výzkumné pracovníky z tuzemska i ze zahraničí,
  • možnost získávat finanční bonifikaci na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 aj.,
  • zvýšení kvality péče o lidské zdroje zlepšením podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu s přispěním rozvoje principů a postupů hodnocení a motivace výzkumných pracovníků.

Globálním přínosem pro VÚPSV a jeho pracovníky bude pokračující zlepšování kultury organizace s přispěním implementace principů a nástrojů deklarovaných v souboru stávajících interních dokumentů strategického řízení lidských zdrojů ve VÚPSV.

Výstupy projektu (zejména Akční plán HRS4R) budou zveřejňovány postupně, dle harmonogramu projektu „HR Award ve VÚPSV 2020“.

[1] V textu užívaný mužský gramatický rod ve výrazech jako členové, pracovníci atp. se vždy vztahuje na všechny osoby bez ohledu na pohlaví.