Náborová strategie

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. uplatňuje náborovou strategii založenou na principech tzv. OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment)

O – Otevřenost

Výběrová řízení jsou vždy otevřená jak interním tak externím kandidátům. Informace o všech výběrových řízeních na pozici výzkumného pracovníka/pracovnice jsou zveřejňována na našich internetových stránkách a prostřednictvím portálu Euraxess. Zároveň jsou standardně zveřejňována prostřednictvím:

https://www.linkedin.com/company/vupsv/mycompany/?viewAsMember=true

https://twitter.com/vyzkumny

https://www.facebook.com/vupsv

https://vedavyzkum.cz/odber/zpravodaj-registrace

https://vedavyzkum.cz/nabidky-pracovnich-pozic/nabidky-pracovnich-pozic

https://www.researchjobs.cz/pracovni-nabidky

https://www.researchgate.net/jobs?page=1&regions

https://www.jobs.cz/

T – Transparentnost

Každému účastníkovi výběrového řízení je předem poskytnuto maximum informací o podmínkách a kritériích výběru. Ve všech fázích výběrového procesu informujeme uchazeče o stavu výběrového řízení a dalším postupu. Součástí naší komunikace s uchazečem je i poskytnutí zpětné vazby o silných a slabých stránkách uchazeče

M – přístup na základě posouzení přínosu

Uchazeči jsou posuzováni na základě celkové praxe a výsledků dosažených v průběhu celé profesní dráhy. Uplatňujeme širší škálu hodnotících kritérií zahrnující odborné kvalifikace i osobnostní předpoklady kandidátů. Zkušenost s mobilitou oceňujeme jako hodnotný příspěvek k profesnímu rozvoji.

Všechny fáze výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly rovnost příležitostí pro všechny kandidáty. Je vyloučena přímá i nepřímá diskriminace s ohledem na pohlaví, sexuální orientaci, věk, původ, náboženství, zdravotní stav, manželský a rodinný stav, politické či jiné smýšlení atd. Přerušení kariéry a tzv. změny v časovém pořadí životopisů nejsou posuzovány negativně.

RILSA prohlašuje, že bude uplatnění těchto principů dále posilovat a bude systematicky odstraňovat překážky jejich plného uplatňování při náboru zaměstnanců. V akčním plánu, který jsme přijali v rámci strategie náboru výzkumných pracovníků HRS4R počítáme pro následující období s těmito kroky:

– zveřejnění Statusu výběrové komise s cílem dále posílit transparentnost procesu sestavování výběrových komisí a kritérií pro jejich sestavování

– snižování administrativní zátěže uchazečů

– zveřejnění interního mechanizmu pro řešení případných stížností kandidátů výběrového řízení

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás na e-mailové adrese vyberove.rizeni@vupsv.cz