Název:Prověření výše částky životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 6 – 14 let na základě údajů z roku 2013 včetně účelnosti znovuzavedení dvou částek životního minima pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a 10 – 14 let
Číslo:DC502/2015
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Ivo Baštýř
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu bylo prověřit částky životního minima u nezaopatřených dětí v široké věkové skupině 6 – 14 let včetně a analyzovat vhodnost případného rozdělení životního minima do dvou částek, jednak pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a pro dítě ve věku 10 – 14 let včetně. Ve výsledné zprávě byl vytvořen rozbor věkové skupiny nezaopatřených dětí ve věku 6 – 14 let a její případného rozdělení na skupiny s intervaly 6 – 9 let a 10 – 14 let. Argumentem pro rozdělení intervalu představuje rozdílnost nákladů na nezaopatřené dítě v těchto dvou věkových intervalech. Na druhou stranu Český statistický úřad nebude disponovat dostatečnou datovou základnou pro vytváření analýz životního minima v budoucnu, respektive budou mu chybět data potřebná k vypočtení nových hodnot životního minima z důvodu snížení rozpočtu na tzv. Statistiku rodinných účtů. Kompromisní řešení je možné spatřovat v navrhovaném tolerančním pásmu částek životního minima, které by měly tyto nedostatky odstranit, ať již by došlo k rozdělení intervalu či nikoliv. Projekt navazuje na projekt TA ČR TD010065 „Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu“.