Název:Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu
Číslo:IP70610-13
Řešitel:Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Petr Holpuch , PhDr. Věra Kuchařová, CSc. , Kristýna Janurová, MA
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je přinést souhrnné údaje o aktuálním stavu bezdomovecké populace v ČR a nastínit vývojové trendy bezdomovecké populace v ČR se zaměřením na jejich ekonomickou aktivitu. Zohledňován bude rovněž předpokládaný vývoj potřeb bezdomovecké populace z hlediska problematiky stárnutí a zdravotního stavu. Cílem tohoto rozboru bude navrhnout opatření, která budou na systémové a institucionální úrovni reflektovat potřeby bezdomovecké populace v ČR.

Analýza aktuálního stavu bezdomovecké populace v ČR je zacílena na kategorie osob „bez střechy a bez bytu“ dle mezinárodní typologie ETHOS. Konkrétně se jedná o kategorie: 1. osoby přežívající venku, 2. osoby v noclehárně a 3. osoby v azylových domech a obecních ubytovnách pro bezdomovce.

Součástí projektu je rozsáhlý sběr dat na celorepublikové úrovni. Sběr dat má několik fází.
1. Sčítání osob bez domova – sčítání osob výše uvedených kategorií, a to jak v zařízeních poskytujících sociální služby pro osoby bez přístřeší (nízkoprahová centra, noclehárny, azylové domy), tak na území sčítacích okrsků se zaměřením na lokality obývané cílovou skupinou. Termín sčítání: duben 2019.
2. Doprovodný sběr dat z nemocnic, věznic a azylových domů.
3. Výzkum populace osob bez domova – podrobnější kvantitativní šetření, které časově i věcně navazuje na Sčítání osob bez domova (sběr dat: květen 2019).

Ve druhé fázi projektu (2020 – 2021) je postup realizovaného sčítání detailně rozpracován do metodiky pro další, opakované využití v rámci resortu MPSV. Navíc je doplněn o navržený postup sečtení osob z kategorií bez bytu dle typologie ETHOS, které v roce 2019 nebyly součástí censu (obyvatelé komerčních ubytoven, uprchlických pobytových zařízení pro cizince, osoby před opuštěním ústavní péče pro děti a pěstounské péče). Dále je vyvíjena nová metodologie pro sčítání dalších dvou kategorií osob, které jsou zahrnuty v evropské typologii bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS) – kategorie nejisté bydlení a nevyhovující bydlení.  Obě metodiky navrhují procesy sběru dat a přesné definice cílových skupin sčítání, které jsou napojeny na specifické podmínky a možnosti sběru dat v českém prostředí.

Datový archiv - primární data:

Osoby bez domova 2019:
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky

Holpuch, Petr, Nešporová, Olga. 2020. Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova. Fórum sociální politiky, 14 (3): 26-33