Název:Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Číslo:IP70612
Řešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková , Kristýna Janurová, MA , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2023
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je zmapovat dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče, a to v souvislosti s tím, zda se na ní rodiče shodli, nebo byla soudem nařízena. Projekt se zaměří na vývoj vztahu a konfliktu mezi rodiči před a po rozchodu, na způsob nastolení uspořádání péče o děti po rozchodu a na každodenní život a zkušenosti rodičů a dětí ve sledovaných formách péče (střídavá a výlučná). Přitom bude reflektovat potřeby dětí a jejich naplňování v různých vývojových fázích. Záměrem je popsat problematiku z pohledu všech aktérů, tedy především rodičů a dětí, ale i z pohledu soudců, soudních znalců, pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), advokátů, psychologů, pedagogů MŠ a ZŠ atd. Zástupci těchto profesí budou i členy odborného panelu projektu. Jeho cílem bude korigovat průběh projektu po odborné a etické stránce a řešit vzniklá etická a metodologická dilemata a problémy a připomínkovat výstupy projektu. K dosažení výše uvedených cílů budou v průběhu řešení čtyřletého projektu využívány kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody. Výsledky výzkumu budou oporou pro odbornou praxi profesí v resortu MPSV (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, pracovníci sociálních služeb) a MS (soudci, advokáti). Rovněž poslouží jako základní podklady pro návrhy opatření posilujících vytváření udržitelného systému rodinné politiky a jako podklad pro periodicky vydávanou Zprávu o rodině.

(Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace)Online workshop JAK SE ŽIJE DĚTEM PO ROZCHODU/ROZVODU RODIČŮ?, konaný dne 16. 12. 2021:Online workshop STABILITA RODINY A POROZCHODOVÁ PÉČE O DĚTI VE VEŘEJNÉM MÍNĚNÍ, konaný dne 24. 6. 2021: