Název:Zpráva o rodině
Číslo:IP70607
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne , Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. , Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt vychází ze závazku MPSV obsaženého v Koncepci rodinné politiky z roku 2017 vypracovávat periodické zprávy o rodině. Tato Zpráva má jednak aktualizovat a rozvíjet obsah Zprávy o rodině z roku 2017, tzn., že dále sleduje trendy rodinného chování a proměny sociálně ekonomických podmínek rodin různých typů, vč. forem a působení společenské podpory rodin. Současně se zaměřuje na aktuální závažné problémy rodin, jmenovitě na dlouhodobě klesající stabilitu rodin. Za tímto účelem budou analyzovány relevantní demografické procesy, socioekonomický kontext nestability a budou vyhodnoceny sociální, psychologicko-sociální a kulturně-hodnotové faktory podporující či oslabující stabilitu rodin. Zpráva se opírá o aktuální statistická data, zejména demografické a ekonomické statistiky, a také o výběrová sociologická šetření a specificky zaměřená kvalitativní šetření, realizovaná v posledních letech jak VÚPSV, v. v. i., tak jinými institucemi, jejichž výsledky jsou dostupné v odborné literatuře a databázích. Zpráva o rodině 2020 bude koncepčním materiálem pro MPSV a další ministerstva (především školství, zdravotnictví, pro místní rozvoj) a současně podkladem pro vypracování Koncepce rodinné politiky na další období. Zpráva má být předložena vládě při příležitosti Mezinárodního dne rodin v květnu 2020.

Datový archiv - primární data:
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky