Název:Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti
Číslo:EF692216
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:OPZ ESF, MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. , Ing. Helena Marešová , Mgr. Marie Táborská , doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , Mgr. Danica Schebelle , Mgr. Jan Kubát , Ing. Jana Váňová , PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2017
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:Úřad práce ČR, MPSV
Popis:V rámci projektu bude vypracován a nastaven komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro veřejné služby zaměstnanosti, který postihne především dopady implementace jednotlivých nástrojů na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků opatření. Systém bude zahrnovat jak hodnocení vnitřních procesů zajištění využitelnosti vhodných nástrojů APZ, tak také hodnocení vnějších podmínek včetně organizačních a koordinačních procesů zajištění užití nástrojů APZ. V systému hodnocení efektivity tak budou zohledněny i faktory, které ovlivňují hodnocené dopady. Vypracovaný systém vyhodnocování efektivnosti služeb APZ umožní pravidelné měření a vyhodnocování nástrojů a opatření APZ včetně cílených programů, dále pak efektivity dopadů na klienty, a to s ohledem na požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Výsledky vyhodnocování umožní ÚP ČR a MPSV informované rozhodování na základě empirické evidence.

Seminář/workshop konaný dne 17. 12. 2018

V rámci semináře/workshopu byly partnerům projektu a odborné veřejnosti představeny dosavadní výstupy projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ , financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu akce proběhla diskuze, jejíž závěry se promítly do finální podoby výstupů, publikovaných následně ve formě monografií.

Seminář konaný dne 11. 12. 2019

V rámci semináře byly partnerům projektu představeny průběžné výstupy z KA04 projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. V závěru semináře byl partnerům projektu (MPSV, ÚP ČR) poskytnut prostor pro odbornou diskusi.

Prezentace:
Klára Kalíšková-IDEA při NHÚ Av ČRVystoupení na workshopu CERGE-EI: O lidech ze základním vzděláním a jak si vedou na trhu práce  
Dne 22. 5. 2018 vystoupil prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. na workshopu, který organizoval CERGE-EI. Přednáška k problematice "Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015" zahrnovala dosavadní poznatky, získané zejména výzkumem probíhajícím v rámci projektu Vyhodnocování efektivity a účinnosti realizace APZ. Záznam akce možno shlédnout zde: https://www.eduin.cz/clanky/idea-o-lidech-se-zakladnim-vzdelanim-a-jak-si-vedou-na-ceskem-trhu-prace/

 

Online seminář VYHODNOCOVÁNÍ ÚČINNOSTI NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, konaný dne 30. 11. 2021:


 

Výstupy projektu:Workshop Metodika pro vyhodnocování účinnosti nástrojů APZ, konaný dne 7. 12. 2020