Název:Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech
Číslo:IP70506
Řešitel:Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je rychle a pružně informovat MPSV o aktuálním dění v zahraničí s ohledem na důchodovou politiku a přístupech jednotlivých zemí k řešení problémů, s nimiž se potýkají. Pozornost je zaměřena na země EU, sledovány jsou však i další členské státy OECD a země Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie. Výzkumné aktivity se zaměřují na všechny pilíře důchodových systémů se zvláštním důrazem na parametry základního pilíře. S čtvrtletní periodicitou jsou MPSV pravidelně předávány analýzy, které obsahují aktuální informace o probíhajících či připravovaných změnách. Výstupy obsahují i informace, které prováděné a připravované změny uvádí do kontextu hospodářské politiky v příslušné zemi. Poznatky jsou získávány zpracováváním dokumentů zahraničních a mezinárodních institucí a organizací, které se důchodovou problematikou zabývají, monitorováním webových stránek institucí jednotlivých zemí, do jejichž kompetence a sféry zájmu tato oblast spadá, popř. na základě rešerší z dalších relevantních zdrojů.