Název:Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti
Číslo:NF691620
Řešitel:Mgr. Ivana Šimíková
Poskytovatel:Norské fondy (Fondy EHP a Norska)
Spoluřešitel:Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. , Mgr. Matouš Jelínek, MPhil. , prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2024
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt reaguje na absenci validních etnicky senzitivních dat o socioekonomické situaci romské menšiny potřebných při tvorbě moderních politik sociálního začleňování a antidiskriminačních politik, ale také pro následné vyhodnocování dopadů přijatých opatření a naplňování monitorovacích indikátorů. Potřeba posílit sběr etnicky senzitivních dat se specifickým zřetelem na romskou etnickou menšinu vyplývá jak z cílů Strategie romské integrace do roku 2020 (přijaté usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015) samotné, tak zejména z Metodiky pro její sledování a vyhodnocování (schválené usnesením vlády č. 941 ze dne 24. 10. 2016). Jelikož sběr etnicky senzitivních dat je spojen s řadou etických, metodologických a legislativních omezení, stejně jako s nedostatečnou legitimitou, bylo rozhodnutí o sběru těchto dat opakovaně odkládáno, což však představuje dlouhodobý problém české (ale obecně unijní) integrační politiky zaměřené na romskou menšinu a důvod obtížného hodnocení naplňování jejích cílů. Aktivity projektu usilují o zmírnění a překonání výše zmíněných úskalí a nalezení konstruktivního východiska na národní úrovni.

Projekt vytvoří metodologicky korektní dizajn výběrového šetření a zrealizuje dvě výběrová šetření zaměřená na romskou menšinu, a to s minimálně dvouletým odstupem mezi sběry dat. Dále vytvoří metodiku sběru dat o socioekonomické situace romské menšiny na národní úrovni za účelem vyhodnocování její změny v čase. Součástí bude i analýza legislativního a institucionálního prostředí a vyhodnocení modelů používaných v zemích EU. V rámci fungování odborné platformy a projektové rady budou vytvořeny podmínky pro zvýšení legitimity sběru etnicky senzitivních dat zaměřených na romskou menšinu. Cílem projektu je popsanými prostředky nepřímo pomoci k pozitivní změně v situaci příslušníků romské menšiny.

web projektuhttp://esd.vupsv.cz/