Název:Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Číslo:UP691820
Řešitel:PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Ing. Sylva Höhne
řešitel-cizí:Prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Spoluřešitel cizí:Ph.D., doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., Mgr. Jana Hamanová
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2023
Příjemce:Masarykova univerzita
Spolupříjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy, SC & C spol. s r.o.
Popis:V důsledku klesající porodnosti a rostoucí naděje na dožití evropská populace stárne a populační změna se stává hybatelem hlubokých změn ekonomických a sociálních. Sociální změny se týkají zejména organizace a rostoucí různorodosti rodin. Obyvatelé Evropy (ČR nevyjímaje) žijí typicky déle, v menších a méně stabilních rodinách. Jejich životní spokojenost se stále více odvíjí od jejich schopnosti řešit jak problémy uvnitř těchto rodin (partnerské i mezigenerační), tak problémy v oblastech, kde se rodina potkává s dalšími oblastmi (placená práce, vzdělávání, formální péče). Zároveň roste poptávka po veřejných politikách založených na datech (tzv. evidence-based politiky). Nezbytným základem pro fundovanou rodinnou a populační politika jsou dostupná kvalitní a aktuální data. K těm patří i data z dotazníkových šetření zaměřených na rodinné a reprodukční chování. Projekt reaguje na aktuální demografický vývoj a nabízí aplikaci klasické sociologické metodologie (dotazníkové šetření na náhodně zvoleném vzorku populace) k rozšíření datové báze, která je nutná pro efektivní tvorbu a evaluaci populačních a rodinných politik.
Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR (a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu) prostřednictvím nového empirického výzkumu reprodukčního a rodinného chování. Využité instrumenty budou replikovat dřívější výzkumy a zachovají srovnatelnost dat v čase i prostoru (s dalšími zeměmi) v novém šetření v rámci mezinárodně koordinovaného programu GGP (viz https://www.ggp-i.org). Data budou získána, zpracována, zdokumentována a analyticky vytěžena podle potřeb aplikačních garantů, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí.