Název:Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku
Číslo:IP70512
Řešitel:Ing. Filip Hon, Ph.D.
Poskytovatel:Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Počet příjemců příspěvku na péči se po přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nad očekávání zvyšuje a současně příčiny této skutečnosti nebyly doposud analyzovány. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude cílem projektu navrhnout změny v konstrukci příspěvku na péči v České republice a to na základě provedení mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Postup bude založen na analýze podílů příjemců příspěvku na péči v jednotlivých demografických skupinách obyvatelstva s ohledem k jednotlivým stupňům závislosti. Zjištěné mezinárodní rozdíly, budou zasazeny do kontextu rozdílných podmínek a způsobu provádění posuzovacího řízení, které předchází udělení příspěvku ve sledovaných zemích.