Název:Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče
Číslo:691920
Řešitel:Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. et Mgr. Lucie Žáčková , PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Mgr. Ondřej Vácha
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2022
Příjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Spolupříjemce:STEM/MARK, a. s.
Popis:Projekt se zaměří na dopady pandemie na život sólo rodičů v krátkodobém, ale zejména v delším časovém horizontu např. v oblasti zaměstnanosti, příjmů, bydlení, péče o děti. Cílem je také zmapovat potřebu sólo rodičů vyhledat vnější pomoc a předat jim kontakty na odpovídající pomáhající služby. Opětovné kontaktování respondenta přinese zpětnou vazbu o využití doporučených služeb a jejich efektu. Projekt naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma uchazeči v roce 2019, což umožní vyhodnotit změny ve vybraných oblastech života cílové skupiny. Je založen na sociologickém výzkumu kombinujícím kvalitativní a kvantitativní metody. Hlavním výstupem bude souhrnná výzkumná zpráva, jejíž závěry budou oporou v činnosti aplikačních garantů (pro práci neziskového sektoru a koncepční činnost MPSV).

SEZNAM PODPŮRNÝCH SLUŽEB PRO RODINU