Název:Okolnosti nároku na náhradní výživné a sociálně ekonomická situace jeho příjemců
Číslo:IP70618
Řešitel:Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. , Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt je zaměřený na příjemce dávky "náhradní výživné", tj. nové sociální dávky, o kterou lze žádat od července 2021. Jeho cílem je získat podrobnější informace o rodinách pobírajících dávku náhradní výživné, o způsobu vymáhání dlužného výživného, zdůvodnění okolností vzniku nároku na dávku a zhodnocení přínosu přiznaného náhradního výživného pro dané rodiny. Řešení projektu je založeno na kombinaci dat ze dvou zdrojů, a to jednak administrativních údajů z informačního systému náhradního výživného a jednak primárních dat z dotazníkového šetření mezi žadateli a příjemci náhradního výživného. Výsledky projektu umožní zhodnotit dopady zavedení nové dávky, její přínos pro příjemce a případná pozitiva či slabá místa s jejím vyplácením spojená. Budou využity k evaluaci institutu náhradního výživného a v koncepční činnosti MPSV v oblasti rodinné politiky a rodinných dávek.