Zde jsou zveřejněna vždy poslední vydání bulletinů. Starší čísla naleznete v katalogu knihovny nebo v publikacích za příslušný rok.

VÝVOJ HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH UKAZATELŮ ČR

Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU.
Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.

 

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2012–2017

Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data ze států Evropské unie a z USA v oblastech nákladů práce a zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce. Pro vystižení trendů se data týkají období let 2012–2017. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce bulletin využívá jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistiku práce a národní účty; dále Státní závěrečný účet České republiky a data z OECD a z U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2013 „Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v zahraničí“. Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a Českým statistickým úřadem.