projekt TD010220

Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí, ze kterého by bylo možno odvozovat představy o budoucích společenských potřebách a investicích spojených s imigrací do České republiky. Informační systém by měl usnadnit získávání dat o struktuře rodin imigrantů, místu jejich pobytu a jejich potřebách. Tyto informace jsou velmi významné při tvorbě a implementaci státní integrační politiky reflektující kapacitu sociální infrastruktury (trhu práce, institucí pro přípravu na povolání, základního, středního i vysokého školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, kultury apod.).

(Horáková, Milada. Praha: VÚPSV, v. v. i., 2014. 16 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-208-4)

(Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica Schebelle, Jan Kubát, Zdeněk Uherek, Stanislav Brouček, Veronika Beranská. Praha: VÚPSV, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2014. 201 s., lit., obr., tab., příl.)

Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin
Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních nároků migrace rodin na sociální systémy. Vyhodnocování dopadů migrace a integrace na sociální systémy z rodinné perspektivy umožňuje věnovat pozornost skutečnostem, které nelze dostatečně reflektovat pouze při využití individuálních údajů (např. velikost rodin, počet zaopatřených a nezaopatřených dětí v rodinách žijících v ČR a v jiných zemích, ekonomická aktivita a příjmová situace rodinné jednotky, využívání dávkových systémů ze systému sociálního zabezpečení apod.). S využitím poznatků o rodinách cizinců může sociální infrastruktura společnosti (trh práce, vzdělávací instituce, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura apod.) lépe reagovat na stávající trendy. Metodika sleduje některé podobné cíle a v některých ohledech navazuje na metodiku pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů.

(Pavel Bareš, Milada Horáková, Danica Schebelle, Jan, Kubát, Zdeněk Uherek, Stanislav Brouček, Veronika Beranská. Praha: VÚPSV, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2014. 30 s., lit.)

Výstupy implementační fáze projektu

Všechny tři výše uvedené výstupy projektu č. TD010220 byly využity při implementaci tohoto projektu v letech 2015 -2017. Cílem implementace a výzkumných aktivity realizovaných s využitím uvedených výstupů bylo zprostředkovat stěžejní informace o cizincích z třetích zemí a jejich rodinách žijících na území Hlavního města Prahy, které je z různých důvodů účelné zohledňovat při aktivitách na poli integrace cizinců, a jako takové by měly být odpovídajícím způsobem reflektovány také při tvorbě aktualizované Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a navazujících akčních plánů Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Pro potřeby implementace byly výzkumné nástroje a postupy analýzy navržené a ověřené v rámci projektu TD010220 upraveny tak, aby nově získané poznatky mohl ve své činnosti využít odběratel poznatků získaných při implementaci, tj. Integrační centrum Praha, o.p.s, případně i další subjekty, které o tyto výstupy projeví zájem.

Výstupy implementace projektu v roce 2016

Vybrané údaje o cizincích z třetích zemí a jejich rodinách v hlavním městě Praha Charakteristiky cílové skupiny relevantní z hlediska opatření a aktivit Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců /Pavel Bareš, Danica Schebelle, Jan, Kubát, Zdeněk Uherek. Praha: VÚPSV, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016.

Přílohy:

Výstupy implementace projektu v roce 2015

Vybrané údaje o cizincích z třetích zemí a jejich rodinách v hlavním městě Praha Charakteristiky cílové skupiny relevantní z hlediska opatření a aktivit Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců /Pavel Bareš, Danica Schebelle, Jan, Kubát, Zdeněk Uherek. Praha: VÚPSV, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015.

Přílohy: