Výzkum v oblasti sociální ochrany je zaměřen na kontinuální sledování podobností a odlišností systémů sociální ochrany obyvatelstva v ČR a v jednotlivých členských státech EU, případně v dalších vyspělých zemích.

Další oblastí výzkumného zájmu je připravenost společnosti i institucí přijmout a realizovat jednotlivá opatření v oblasti sociálního zabezpečení a sociální průchodnost případných nových, netradičních forem a řešení.

Výzkumná činnost se soustřeďuje také na kvalitu poskytovaných veřejných služeb a dodržování standardů, které mají splňovat. Aktuální je zejména hodnocení efektivnosti systému sociální ochrany, jeho přínosu jako celku a jeho vzájemné interakce s jinými typy politik (vzdělávací, zdravotní, daňová …), zaměřenými na prevenci a eliminaci rizik chudoby a sociálního vyloučení a na aktivaci marginalizovaných skupin populace na trhu práce.

Výzkum se dále zaměřuje na roli jednotlivých aktérů při tvorbě politik sociální ochrany a přípravě jejich reforem, a to jak na úrovni národní (sociální partneři, penzijní fondy, nestátní neziskoví poskytovatelé sociálních služeb …), tak i na úrovni mezinárodní (EU, ILO, World Bank, OECD, ISSA, …). Soustřeďuje se také na analýzu finančních toků (především v oblasti důchodového pojištění a sociálních služeb), minimálních a reálných hodnot sociálních dávek a struktury jejich příjemců.