Představujeme Vám diagnostický nástroj pro měření podnikového klimatu „Spokojenost zaměstnanců“, který se sestává z dotazníku a návodu na jeho vyhodnocení. Vedle toho obsahuje manuál i referenční hodnoty získané v podnicích, kde šetření již proběhlo. Diagnostický nástroj v následujících devíti modulech podává komplexní obraz o podniku z pohledu jeho zaměstnanců.

 1. Spokojenost s prací,
 2. Komunikace a sdílení informací,
 3. Interpersonální vztahy na pracovišti,
 4. Profesionální rozvoj a kariérní růst,
 5. Odměňování a hodnocení – zdroje motivace,
 6. Styl řízení,
 7. Vztah k organizaci,
 8. Organizace práce,
 9. Atributy práce a BOZP.

Co uvedené moduly zjišťují?

 • Míru spokojenosti či nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby a očekávání ve vztahu k zaměstnavateli.
 • Faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují.
 • Rizika možné fluktuace zaměstnanců.
 • Míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou.
 • Úzká místa v komunikaci uvnitř firmy.
 • Hodnocení odměňování, případně na firemních zaměstnaneckých programů.
 • Hodnocení schopností a dovedností řídících pracovníků.
 • Bezpečnostní rizika s dopadem na zdravotní stav zaměstnanců.

Diagnostický nástroj je vhodný především pro firmy a organizace, které:

 • Chtějí zjistit postoje zaměstnanců k otázkám pracovního prostředí.
 • Potřebují identifikovat případné problémy ovlivňující produktivitu podniku.
 • Potřebují ověřit rozsah a lokalizaci již dříve zjištěných problémů.
 • Chtějí aplikovat principy společensky odpovědného podniku (Corporate social responsibility).
 • Ucházejí se o udělení certifikátů ISO 9001, ISO 9002, EFQM, Národní cena za jakost a další.

Dotazník, a metodika vyhodnocení byly vyvinuty Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. pro potřeby středních a velkých podniků/organizací. Předpokládá se, že s diagnostickým nástrojem budou pracovat zejména personální útvary firem. Cílem proto je, aby získané výsledky byly co nejkonkrétnější a jednoduše aplikovatelné.

Administraci dotazníku a následnou analýzu lze provést dle návodu interně, případně lze využít komplexní služby Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.. V případě použití zkrácené verze dotazníku nabízí VÚPSV na základě zaslaného datového souboru zdarma zpracovat základní analýzy včetně tabelace výsledků nebo zajistit dotazování přes webové rozhraní spolu s následným vyhodnocením. 

Případný kontakt: Aleš Kroupa, ales.kroupa@vupsv.cz

Diagnostický nástroj

Kroupa, Aleš – Kyzlinková, Renata – Dokulilová, Lenka – Soukup, Tomáš. – Praha, VÚPSV, v. v. i. 2007. 92 s. – ISBN: 978-80-87007-71-6.

Kroupa, Aleš. In: Moderní řízení č.3(2017), s. 46–48. – ISSN 0026-8720

Publikovali o nás:

In: HRM (Human Resource Management), březen-duben 2008

In: HRM (Human Resource Management), červenec-srpen 2008

 In: HR forum.- č. 1/2010, s. 24-25 (vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů)

In: Fórum sociální politiky. – Roč. 6, č.5(2012), s. 28–30. ISSN 1802-5854