Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006496

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Investiční priorita: Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Číslo výzvy: 03_15_124

Název výzvy: Podpora inovačního prostředí

Příjemce projektu: SVI AJAK z.s.

Partneři projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., O2 Czech Republic a.s.;

Období realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zprostředkovat datovou základnu tzv. Big dat a na ni navázané nástroje, které pomohou aktérům trhu práce efektivně analyzovat stav zaměstnanosti v regionálním členění. Unikátním cílem projektu je tak především vytěžení Big Data platformy telekomunikačního operátora, který je jedním z největších správců vždy aktuálního datového fondu. Cestou shora, tedy od vlastníka dat, tak dojde k otevření nového datového zdroje využitelného pro přímý impakt na cílovou skupinu v rámci ekosystému sociálních inovací.

Stručný popis projektu:

Projekt prostřednictvím zpřístupnění objektivních kvantitativních velkých dat, která budou dostupná jako datová platforma pro tvorbu nových řešení, chce přispět k zefektivnění nastavování parametrů veřejné a sociální politiky.  Projekt se tak zaměřuje na řešení problému nedostatku velkých open dat, která mohou významným způsobem přispět k nastavování parametrů řešení otázek z oblasti sociální problematiky, zejména otázek souvisejících s trhem práce, Dále se zaměřuje na jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména její odborné části, a to včetně metodických pokynů pro práci s nimi. Naplnění cílů projektu pak poskytne zcela novou formu deskripce vycházející z dat získaných prakticky od poloviny populace ČR. Projekt tak může být zásadní inspirací pro ostatní subjekty a správce veřejných dat.

Cílové skupiny:

Orgány veřejné správy

Orgány veřejné správy, tedy státní správy i místních a regionálních samospráv získají ve výstupech

projektu neocenitelný zdroj dat pro kvalifikovaná rozhodnutí na všech úrovních. Na základě těchto analytických výstupů bude moci státní správa přesněji a vhodněji připravovat strategické dokumenty a koncepční materiály pro svou další činnost i pro vybrané sociální oblasti.

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu

sociálního začleňování

Pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb bude projekt přínosem v přímé vazbě na přínosy pro

cílovou skupinu Veřejná správa, lépe řečeno pro tu část, která postupuje v režimu Poskytování služeb

v obecném hospodářském zájmu.

Zaměstnavatelé

Cílová skupina zaměstnavatelů získá informace o proplánování dalšího rozvoje a posilování pracovních týmů, kdy budou mít k dispozici velice přesná data o dostupné pracovní síle a to nejen z hlediska kvalifikace či množství, ale například i z hlediska dojíždění.