Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita: Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a

přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce

Číslo výzvy: 03_15_122

Název výzvy: Rozvoj služeb zaměstnanosti

Příjemce projektu: MPSV

Partneři projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Národní vzdělávací fond, Úřad práce ČR, krajské platformy

Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Cíl projektu:

Projekt KOMPAS má tři hlavní cíle:

  1. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
  2. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

Komplexním cílem projektu je tak vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Získané informace budou významným zdrojem/podkladem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce jednak pohybují, a jednak ovlivňují probíhající procesy.

Stručný popis projektu:

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Řešení nesouladů na trhu práce však obvykle vyžaduje delší čas, což si vynucuje mít v dostatečném předstihu k dispozici informace o očekávaném vývoji. Projekt umožní vytvořit funkční predikční systém potřeb trhu práce, jak na národní, tak i pro regionální úroveň. Plánovaný predikční systém bude založen na promítání minulých a současných trendů do budoucna. Předpokladem kvalitních výstupů je znalost změn podmínek, za jakých očekávané trendy budou probíhat. Tato skutečnost vyžaduje, aby se do tvorby predikčního modelu zapojily i regiony, které jsou nositeli těchto informací, zejména pak informací kvalitativní povahy, které mají signifikantní vliv na vývoj trendů na trhu práce. Regionální partneři v rámci projektu tak vytvoří metodiku a krajskou strukturu, která bude identifikovat potřebné faktory ovlivňující změny trendů a podmínek trhu práce. Vytvořená síť a metodika umožní kraji bez větších finančních nákladů tyto informace poskytovat i po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost vytvořených výstupů a dosažených výsledků. Na MPSV  bude v rámci projektu vytvořeno odborné pracoviště, které se bude podílet na realizaci jednotlivých aktivit projektu a po jeho skončení převezme výstupy projektu, zejména predikční systém, který bude nadále spravovat Navíc, díky účasti v projektu dojde k prohloubení vzájemné spolupráce mezi všemi partnery projektu a MPSV.

Cílové skupiny:

Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci

K hlavní cílové skupině patří především pracovníci MPSV, kteří se ve své pracovní činnosti zabývají problematikou trhu práce, zejména jeho dynamikou a propojením na další související oblasti.

Druhou velmi důležitou cílovou skupinou jsou pracovníci ÚP ČR, kteří jsou praktickými realizátory politiky zaměstnanosti.

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

K cílovým skupinám z řad relevantních aktérů na trhu práce patří zejména kraje, zaměstnavatelé a další aktéři ovlivňující podobu trhu práce, a to i na regionální úrovni. Tyto cílové skupiny budou výstupy projektu ovlivněny, neboť jim umožní komplexnější a kvalitnější přístup v procesu hodnocení očekávaných potřeb trhu práce, a to včetně nastavení příslušných opatření. v obecném hospodářském zájmu.

29. 5. 2020 - Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce

V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných v současné době. V závislosti na získávání dalších aktuálních dat budou predikce dále zpřesňovány.