Informace o projektu:

Název a číslo projektu: Kvalita výkonu sociální práce v ČR – vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace, IP70707

Financování: institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022

Doba řešení: leden 2020 – prosinec 2022

Řešitelé: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., Mgr. Olga Hubíková, Ph.D., Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., Ing. Robert Trbola

Sociální práce a sociální pracovníci v posledních letech čelí enormnímu tlaku, který již nelze pokládat za dočasný. Je třeba se spíše připravit na to, že půjde o dlouhodobý stav. V souvislosti se závažnými společenskými jevy, jako je pandemie covidu-19, uprchlická krize, zhoršující se ekonomická situace širokých skupin obyvatel a s tím spojená očekávaná eskalace sociálních rizik, vznikají pro sociální práci nové výzvy. Na sociální pracovníky kladou velice vysoké nároky. Podmínky výkonu sociální práce, v nichž lze garantovat kvalitní výkon sociální práce, je nutné tomu neustále přizpůsobovat. K tomu je nezbytné vycházet z aktuálních a ucelených data o kvalitě výkonu sociální práce a kontextu jejího výkonu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo jednotné nastavení východisek a procesů hodnocení kvality výkonu sociální práce v celé soustavě veřejných služeb v ČR. Tohoto cíle bylo dosaženo jednak vytvořením Metodiky hodnocení kvality výkonu sociální práce, a dále pilotním ověřením této metodiky, tedy provedením prvotního hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR. Toto prvotní hodnocení má současně sloužit jako výchozí bod pro dlouhodobé sledování a rozvoj kvality sociální práce v ČR.

 

Hubíková, O., Havlíková, J., Trbola, R. Musil, L. (2022). Metodika hodnocení kvality výkonu sociální práce. Praha: RILSA

Metodika přináší nástroje pro zjišťování kvality výkonu sociální práce v ČR, který umožní dlouhodobě monitorovat vývoj kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany, kde je v současné době sociální práce uplatňována, a to s cílem kontinuální podpory rozvoje profesionální sociální práce v ČR.
Metodika obsahuje nejen konceptuální vymezení kvality v sociální práci, včetně parametrů profesionální sociální práce, a metodické návody, ale zahrnuje též nástroje pro hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR – jedná se o:
(1) Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce,
(2) dotazník Kvalita výkonu sociální práce v ČR a
(3) Klíč pro vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR na základě dat získaných s využitím dotazníku Kvalita výkonu sociální práce v ČR.
Metodika vznikala v procesu neustálé interakce mezi teorií a empirickými daty a za úzké spolupráce mezi výzkumem a praxí.

 

Odborný podklad: Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR / Set of criteria and indicators for monitoring the quality of social work performance in the Czech Republic

Podrobně rozpracovaný a strukturovaný Soubor kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR představuje základní oporu pro opakované hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR. Soubor kritérií a indikátorů tedy tvoří východisko pro dlouhodobý monitoring rozvoje kvality výkonu sociální práce napříč segmenty sociální ochrany a veřejné správy, kde je v současné době sociální práce uplatňována.

The document independently presents the Set of criteria and indicators for monitoring the quality of social work performance in the Czech Republic, which represents the core part of the Methodology for evaluating the quality of social work performance in the Czech Republic.

 

 

Výsledky prvotního hodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR:

Havlíková, J. Hubíková, O., Trbola, R. 2022. Prvotní vyhodnocení kvality výkonu sociální práce v ČR provedené v roce 2022. Praha: RILSA

Tento materiál přináší souhrnné vyhodnocení celého Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR dle postupu uvedeného v Metodice hodnocení kvality výkonu sociální práce. Vyhodnocení bylo uskutečněno s využitím dat získaných v roce 2022 dotazníkovým šetřením „Kvalita výkonu sociální práce v ČR“. Respondenty tohoto šetření byli sociální pracovníci, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali.

 

 

 

Havlíková, J. Hubíková, O., Trbola, R. 2022. Kvalita výkonu sociální práce v ČR: Souhrnná výzkumná zpráva. Praha: RILSA

První část se věnuje průběhu řešení celého projektu, shrnuje jeho hlavní cíle, vyjadřuje se k jejich naplnění a stručně představuje postup řešení. Druhá, rozsáhlejší část pak přináší podrobné informace o dotazníkovém šetření „Kvalita výkonu sociální práce v ČR“ realizovaném v roce 2022, a to včetně základního přehledu o jeho výsledcích.

 

 

Odborné monografie:

Havlíková, J., Hubíková, O., Trbola, R., Musil, L. (2021). Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV

Tato studie se věnuje otázce, jak v současné době sociální pracovníci v České republice chápou „kvalitu výkonu sociální práce“. Na základě empirického kvalitativního výzkumu, do něhož byli zapojeni sociální pracovníci první linie a rovněž sociální pracovníci, kteří působí jako zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd., studie přináší detailní rozbor pohledů na kvalitu výkonu sociální práce ze strany profesionálů v oboru sociální práce.

 

Hubíková, O., Havlíková, J., Trbola, R., Musil, L. (2021). Deficity ukotvení české sociální práce. Praha: VÚPSV

Studie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu české sociální práce. S oporou v empirických datech dokládáme, že slabá míra institucionalizace sociální práce negativně ovlivňuje podmínky výkonu sociální práce, dochází k ohrožení hodnot sociální práce a sociální pracovníci mohou narážet na překážky při stanovování autentických cílů sociální práce. Výsledky studie proto mají sloužit jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.

 

Policy Briefs RILSA/VÚPSV:

3/2021 Problematika vymezování kvality výkonu sociální práce (Havlíková, J.)

Materiál představuje stručné shrnutí předpokladů a hlavní doporučení pro obecnější vymezení kvality v sociální práci a kvality jejího výkonu.

 

10/2022 Základní charakteristiky pracovní síly v oblasti výkonu sociální práce (Havlíková, J.)

Tento policy brief přináší vybrané výsledky historicky prvního plošného sběru dat o kvalitě výkonu sociální práce v ČR. Věnuje se nejen složení sociálních pracovníků a pracovnic podle pohlaví a věku, ale také jejich spokojenosti či nespokojenosti v profesi (mzdové/platové ohodnocení, riziko syndromu vyhoření) a profesním plánům v blízké budoucnosti. Srovnáváme vybrané oblasti výkonu SP.

 

 

Odborné články:

Hubíková, O., Havlíková, J., Trbola, R. (2021). Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení, Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 21, č. 5, str. 5–21

Článek shrnuje některé hlavní příčiny, projevy a důsledky nedostatečné institucionalizace sociální práce v České republice.

k nahlédnutí zde: https://socialniprace.cz/article/cile-socialni-prace-v-kontextu-jejiho-slabeho-ukotveni/

 

Havlíková, J., Hubíková, O. (2022) Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce, Sociální práce/ Sociálna práca, roč. 22, č. 3, str. 89–106

Na základě pohledů expertů v sociální práci článek diskutuje téma výsledku výkonu sociální práce – co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. Je zřejmé, že mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci New Public Management nejsou pro sociální práci vhodné. Proto je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.

k nahlédnutí zde: https://socialniprace.cz/article/vysledky-v-socialni-praci-a-jejich-vztah-ke-kvalite-vykonu-socialni-prace/

 

Popularizující články:

Havlíková, J. Hubíková, O., Trbola, R. 2022. Šetření Kvalita výkonu sociální práce v ČR: spokojenost v profesi sociálních pracovníků působících v sociálních službách. Rezidenční péče, 4/2022

k nahlédnutí zde: https://www.rezidencnipece.cz/

 

Konference:

Prezentace na Konferenci sociální práce ve veřejné správě pořádané dne 15. 3. 2022 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR; název příspěvku: Provázanost praxe, výzkumu a tvorby politik v sociální práci

Projekt Kvalita výkonu sociální práce byl podrobněji představen v rámci prezentace dvacetileté tradice výzkumů z oblasti sociální práce na brněnském pracovišti VUPSV, v. v. i. V příspěvku byl položen důraz na roli sociálních pracovníků při realizaci tohoto projektu, zejména na jejich participaci při tvorbě Souboru kritérií a indikátorů monitorování kvality výkonu sociální práce v ČR, při pilotáži dotazníku a chystaném prvním sběru dat.