Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii – inspirace pro Českou republiku

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. uspořádal 10. října 2013 v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, česko-francouzskou konferenci s názvem Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii – inspirace pro Českou republiku. Konference obsahově navázala na česko – francouzský seminář, konaný ve dnech 14. a 15. března 2013, jenž se zaměřil zejména na popis systému nerodinné péče o děti do 6 let věku v České republice a ve Francii. Konference se díky spolupráci s francouzským partnerem (L´Institut d´Etudes Politiques d´Aix-en-Provence) zúčastnili zástupci Pokladny rodinných dávek z Marseille (CAF des Bouches du Rhône), která je zodpovědná nejen za výplatu sociálních dávek, včetně dávek pro rodiny, ale i za financování služeb pro rodiny. Členem francouzské delegace byla i zástupkyně odboru pro předškolní péči radnice města Martigues.
První blok konference byl věnován rodinné politice jako součásti regionální politiky. Úvodní přednáška francouzských partnerů se proto věnovala roli obcí a departementu v politice nerodinné péče o děti předškolního věku. V rámci přednášky byli představeni jednotliví aktéři a jejich kompetence v otázkách rozhodování o zřizování příslušných služeb péče o děti, financování (zřízení a provozu) a kontroly kvality těchto služeb. Analogicky byl představen příklad dobré praxe kraje Vysočiny, který má zpracovanou vlastní koncepci rodinné politiky. Jejím hlavním cílem je podpora rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí a realizace intervencí ve prospěch rodin v obtížné životní situaci. Samotný krajský úřad se snaží jít ostatním zaměstnavatelům, a nejen jim, příkladem, proto sám zavedl řadu opatření s cílem zlepšit možnosti svých zaměstnanců slaďování profesního a rodinného života. V systému služeb nerodinné péče o předškolní děti hrají velmi výraznou roli finanční prostředky. Proto byla součástí prvního bloku komplexní přednáška o systému financování individuálních i kolektivních forem nerodinné péče o děti ve Francii, jehož hlavní rysy mají dlouhou tradici a který je v kontextu společenského vývoje dále rozvíjen. Na závěr prvního bloku byl představen koncept pedagogických plánů pro zařízení kolektivní péče a jeho význam pro děti, rodiče i pečující osoby na základě zkušeností odboru pro předškolní péči radnice města Martigues.
Druhý blok přednášek představil příklady dobré praxe nerodinné péče o děti v obou zemích. Jednalo se jak o příklady kolektivní péče z Francie (rodičovské jesle, rodinné jesle, centra mateřských asistentek, pojízdné dětské koutky) i z České republiky (Zdravotnické zařízení MČ Prahy 4, jesle Střediska sociálních služeb MČ Prahy 9), tak o otázky týkající se služeb individuální péče (kritéria pro udělení licence mateřským asistentkám ve Francii, profesní kvalifikace chůvy v ČR, projekt Trojlístek Centra pro rodinu a sociální péči v Brně).
Konference potvrdila, že je v České republice po vzoru Francie nutné alternativní služby nerodinné péče institucionalizovat z důvodu zaručení a kontroly jejich kvality a také z důvodu možné podpory a kontroly jejich financování. Opatření rodinné politiky cílená na rané fáze rodičovství by v České republice měla směřovat k vytvoření takových podmínek, aby měly rodiny s malými dětmi možnost svobodné volby na základě svých preferencí a potřeb. Je tedy žádoucí podpo¬rovat jak rodiče, kteří se rozhodnou pečovat o malé dítě sami a přerušit tak na delší dobu (3 let i déle v případě více dětí) svoji pracovní dráhu, tak různé formy péče nerodinné. Jak ukazuje francouzská praxe, lokální rodinnou politiku nelze vytvořit bez jasné deklarace vůle před¬sta-vitelů obce či kraje, bez zajištění spolupráce s obyvateli obce a s dalšími subjekty, jako jsou státní / obecní, soukromá zisková i nezisková zařízení péče o děti, nezbytná je i komunikace s rodinami, neziskovými organizacemi, zaměstnavateli, kontaktními pracovišti kraj¬ských poboček Úřadu práce České republiky apod.

Příspěvky