Představení výzkumného projektu týmu rodinné politiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., prováděného v období 05/2012 – 04/2014, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Cíle projektu, důvody česko-francouzské spolupráce, klíčové aktivity.

 Role a kompetence jednotlivých obecních a departementálních aktérů rodinné politiky v zavádění opatření na podporu rodiny (odpovědnost za systém dávek a dotací, rozhodovací pravomoci, kontrola kvality a koordinace nabídky služeb péče o děti).

Představení koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina, její historie a výchozí filozofie. Výsledky analýzy potřeb rodin v kraji. Projekty Kraje Vysočina zaměřené na podporu slaďování rodinného a profesního života, příklady z praxe, vize.

 Přehled statistik využívání služeb individuální péče o děti ve Francii – služeb mateřských asistentek a osob pečujících v domácnosti. Systém dávek, dotací a daňových odpočtů na podporu využívání služeb individuální péče o děti.

 Přehled statistik využívání zařízení kolektivní péče o děti ve Francii. Představení tří forem kolektivních zařízení: kombinovaná rodinná zařízení, dětské zahrady, jesle. Systém dávek a dotací na podporu využívání služeb kolektivní péče o děti.

 Představení účelu a obsahu pedagogického plánu, který je nezbytným předpokladem provozu každého zařízení kolektivní péče o děti ve Francii. Vysvětlení způsobu, jakým pedagogický plán zohledňuje role jednotlivých aktérů provozu služeb péče o děti, a významu plánu pro každého z aktérů (personál, rodiče, děti).

 Příklady dobré praxe z oblasti služeb péče o děti navštívené při pracovních cestách ve francouzském departementu Bouches-du-Rhône. Představení dvou podob konceptu tzv. rodičovských jeslí. Centra a střediska mateřských asistentek. Bébécars – autobusy pro krátkodobou péči o děti. Účel jednotlivých typů zařízení, principy provozu, skladba personálu, financování.

 Představení povinností a funkcí osoby vykonávající profesi mateřské asistentky ve Francii. Popis kroků nezbytných k získání oprávnění pro výkon profese mateřské asistentky a kritérií, podle nichž se vyhodnocuje nárok uchazečky na získání oprávnění.

 Představení cílů, realizovaných projektů a pravidelných aktivit Klubu K2. Vzdělávací kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, podmínky pro získání kvalifikace, uplatnění. Asociace pečovatelek a chův. Realizace a podmínky složení profesní zkoušky pro profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a „Chůva pro dětské koutky“ dle NSK v rámci Klubu K2. Připomínky k obecným kritériím zkoušky.

 Představení projektu Trojlístek, jehož cílem je zprostředkovat kontakt mezi rodinou s dítětem a náhradní babičkou. Vysvětlení principů fungování projektu, popis nabídky služeb pro rodiny i babičky, inspirace vídeňským projektem Oma-dienst, dosavadní výsledky.

 Představení principů provozu a rozdělení kompetencí v kombinovaných rodinných zařízeních (MAF), která jsou zákonnými zaměstnavateli mateřských asistentek. Popis procesu najímání mateřských asistentek těmito zařízeními a ilustrace výhod pro jednotlivé aktéry (zaměstnance, rodiče, děti).

 Představení příspěvkové organizace s hlavní činností „jesle.“ Principy provozu tří jeselských zařízení, skladba personálu. Projekty domácí hlídání a firemní jesle. Asociace rané péče a výchovy.

 Představení služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Středisko sociálních služeb MČ Praha 9. Právní předpoklady provozu jeslí v rámci příspěvkové organizace. Spolupráce s neziskovými organizacemi provozujícími nekomerční služby péče o děti a působícími ve stejné budově, otevřenost inovacím, snižování nákladů.