Celková filozofie francouzské politiky týkající se péče o malé děti vychází z premisy, že rodiny mají mít možnost svobodné volby péče podle svých preferencí a potřeb. Rodiče mohou pečovat o děti sami nebo využít některou z forem nerodinné péče, jež může být buď individuální, nebo kolektivní.

Graf péče o děti do 3 let podle převládajícího typu péče (8-19h), Francie, obsáhlý výzkum DREES 2007 (%)

Graf péče o děti do 3 let rodičů, kteří oba pracují na celý úvazek, Francie, obsáhlý výzkum DREES 2007 (%)

1. Individuální péče
Mezi tzv. individuální péči o děti patří na jedné straně péče vlastního rodiče, nejčastěji matky, která je na mateřské či rodičovské dovolené nebo zůstává v domácnosti. Za nerodinnou péči o malé děti zejména do věku 3 let je považována péče o dítě, kterou zajišťuje jedna osoba, jež není v příbuzenském vztahu s dítětem a jež za svoje služby pobírá od rodičů dítěte plat.

1.1. Rodičovská péče
Délka mateřské dovolené se ve Francii v současné době liší v závislosti na třech faktorech, kterými jsou: počet závislých nebo živě narozených dětí, porod jednoho dítěte nebo vícerčat a přítomnost zdravotních komplikací v těhotenství nebo po porodu. U prvních a druhých dětí je délka mateřské dovolené 16 týdnů, u dětí třetího a vyššího pořadí je délka mateřské dovolené 26 týdnů. Během standardní mateřské dovolené je ženě vyplácen příspěvek v mateřství ze sociálního pojištění, jeho denní výše odpovídá průměrné čisté denní mzdě a vypočítává se z průměrné mzdy v posledních 3 měsících se stanoveným maximem.
Rodičovská dovolená je ve Francii stejně dlouhá jako v České republice, rodič ji tedy může čerpat do třetích narozenin dítěte. Na rodičovskou dovolenou může rodič nastoupit kdykoli během doby, po kterou má na její čerpání nárok, v případě biologických dětí tedy až do třetích narozenin dítěte. Rodičovská dovolená se nastupuje na 6 měsíců a toto období je možné opakovaně prodlužovat. Rodiči, který se rozhodne zcela nebo částečně přerušit pracovní aktivitu, náleží rodičovský příspěvek – plný nebo částečný, podle jeho pracovní aktivity (complément de libre choix d´activité, CLCA). Tento příspěvek může být pobírán maximálně po dobu 6 měsíců v případě prvního dítěte a až do třetích narozenin dítěte v případě druhých a dalších dětí.

1.2. Nerodičovská péče
a) Mateřské asistentky 

Mateřskou asistentkou se rozumí osoba, která poskytuje ve své domácnosti služby péče o děti, má k výkonu této profese příslušné oprávnění a za tyto služby pobírá mzdu.

b) Chůvy – hlídání v domácnosti dítěte
Kromě mateřských asistentek mohou poskytovat individuální nerodinnou péči o děti i jiné osoby. Jedná se o tzv. domácí hlídání (v domácnosti dítěte – „la garde à domicile“).

2. Kolektivní péče pro děti do 3 let
V současné době spadají kolektivní zařízení pro děti do 3 let do kompetencí obcí, je tedy na každé obci nebo sdružení obcí, jak a do jaké míry bude vznik a provoz těchto zařízení podporovat. Žádost o zřízení jeslí či obdobného kolektivního zařízení pro děti do 3 let schvaluje podobně jako v případě služeb individuální péče departementální Úřad na ochranu matky a dítěte (PMI). Součástí žádosti je i prokázání potřebnosti dané služby v příslušném regionu (obci apod.).
Mezi zařízení kolektivní péče o děti do 6 let patří v současné době jesle (obecní, firemní, rodinné, rodičovské, mikrojesle), hlídací centra (les haltes-garderies), dětské zahrady (jardins d´enfants), centra volného času, mateřské školy spadající do resortu Ministerstva školství.

2.1. Jesle
Zařízení jeselského typu jsou určena pro děti ve věku od 2 měsíců do 3 let, jejichž rodiče jsou ekonomicky aktivní.

     2.2. Rodinné jesle
V rodinných jeslích jsou sdružovány mateřské asistentky, které poskytují péči maximálně 4 dětem mladším 4 let ve své vlastní domácnosti. Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi individuální nerodinnou péčí a kolektivní péčí.

     2.3. Rodičovské jesle
Jedná se o zařízení jeselského typu, kde se rodič zaváže participovat na chodu zařízení (dle zákona). Nemusí jít o spolupráci ve smyslu samotné péče o děti, způsob zapojení rodičů se v jednotlivých zařízeních liší.

     2.4. Dětské koutky
Dětské koutky zajišťují příležitostnou péči o děti ve věku 0-6 let, jejichž jeden rodič nepracuje. Dítě může navštěvovat toto zařízení maximálně 3 půldne týdně. Tato služba je tak využívána zejména rodiči, kteří jsou v domácnosti nebo pracují na částečný úvazek. Dětský koutek může být státní nebo soukromý.

     2.5. Dětské zahrady
Tzv. dětské zahrady jsou zařízení určená pro péči o děti od 2 do 6 let, stojí tak mezi klasickými jeslemi a mateřskou školou. Jako v ostatních případech uděluje povolení pro jejich zřízení předseda Rady na úrovni departementu na základě doporučení Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI). O děti pečuje tým odborníků na péči o děti (vychovatelé apod.). Docházka dětí do tohoto typu zařízení je většinou pravidelná, otevírací hodiny odpovídají otevíracím hodinám v kolektivních jeslích a mateřských školách. Zřizovatel může být státní nebo soukromý.

     2.6. Mikrojesle 
Jedná se o typ kolektivního zařízení, které může navštěvovat maximálně 10 dětí ve věku do 6 let.

     2.7. Mateřské školy