Délka mateřské dovolené se ve Francii v současné době liší v závislosti na třech faktorech: počet závislých nebo živě narozených dětí, porod jednoho dítěte nebo vícerčat a přítomnost zdravotních komplikací v těhotenství nebo po porodu. U prvních a druhých dětí je délka mateřské dovolené 16 týdnů, z čehož je obvykle 6 týdnů před porodem a 10 týdnů po porodu. Žena nemusí vyčerpat celou délku mateřské dovolené, ale musí povinně přestat pracovat alespoň na 8 týdnů (2 týdny před porodem a 6 týdnů po porodu), u dětí třetího a vyššího pořadí je délka mateřské dovolené 26 týdnů, přičemž na dobu před porodem připadá 8 týdnů a po porodu 18 týdnů. Pokud žena čeká dvojčata, mateřská dovolená se prodlužuje na 34 týdnů (12 týdnů před porodem a na 22 týdnů po porodu, žena však může nastoupit na dovolenou až 16 týdnů před porodem, o tuto dobu je jí však dovolená po porodu zkrácena). V případě trojčat a dalších vícerčat činí mateřská dovolená 24 týdnů před porodem a 22 po porodu. V případě zdravotních komplikací může být předporodní dovolená na lékařské doporučení prodloužena o 2 týdny, poporodní pak o 4 týdny.
Během standardní mateřské dovolené je ženě vyplácen příspěvek v mateřství ze sociálního pojištění (denní dávka – indemnités journalières) v případě, že platí pojištění po dobu alespoň 10 měsíců, pracovala alespoň 200 hodin během 3 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou nebo měla příjem rovný alespoň 1015 násobku minimální hodinové mzdy po dobu 6 měsíců před otěhotněním nebo nástupem na mateřskou dovolenou. Jeho denní výše odpovídá průměrné čisté denní mzdě a vypočítává se z průměrné mzdy v posledních 3 měsících, maximálně však do výše 3 031 € (maximální základ pro sociální pojištění ke dni 1. 1. 2012). Z nemocenského pojištění je tak vypláceno nejvýše 80,04 € denně (2012). Podle kolektivních smluv může zaměstnavatel dorovnat zbývající rozdíl do výše čisté mzdy. Příspěvek je daněn a je rovněž snížen o příspěvky na sociální pojištění.
K 1. 1. 2002 byla zavedena otcovská dovolená. Vedle 3 dnů dovolené v období okolo narození dítěte, které garantuje zákoník práce a hradí zaměstnavatel, může otec čerpat v průběhu 4 měsíců následujících po narození dítěte dalších 11 po sobě jdoucích kalendářních dnů dovolené proplácené ze sociálního pojištění, v případě vícečetného porodu pak 18 dní.
     Rodičovská dovolená je ve Francii stejně dlouhá jako v České republice, rodič ji tedy může čerpat do třetích narozenin dítěte. Na rodičovskou dovolenou může rodič nastoupit kdykoli během doby, po kterou má na její čerpání nárok, v případě biologických dětí tedy až do třetích narozenin dítěte. Rodičovská dovolená se nastupuje na 6 měsíců a toto období je možné opakovaně prodlužovat. Matka a otec dítěte se mohou na rodičovské dovolené vystřídat. Zaměstnanec, který po ukončení období rodičovské dovolené nastoupil zpět do zaměstnání, nesmí již další období rodičovské dovolené u téhož dítěte čerpat. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je rodiči garantováno právo na návrat k zaměstnavateli (na původní nebo jemu odpovídající místo) i výše jeho původní mzdy (při čerpání částečné rodičovské dovolené je odměna zaměstnanci poměrně snížena, nicméně po ukončení čerpání rodičovské dovolené má zaměstnanec právo na odměnu v původní výši).
Rodiči, který se rozhodne zcela nebo částečně přerušit pracovní aktivitu, náleží rodičovský příspěvek – plný nebo částečný, podle jeho pracovní aktivity (complément de libre choix d´activité, CLCA). Tento příspěvek může být pobírán maximálně po dobu 6 měsíců v případě prvního dítěte a až do třetích narozenin dítěte v případě druhých a dalších dětí. Rodičovský příspěvek mohou pobírat oba rodiče, pokud oba pracují na zkrácený úvazek, výše součtu jejich příspěvků je však rovna maximálně 100 %. Rodičovský příspěvek je rovněž možné kombinovat s příspěvky na hlídání dětí, pokud rodič pracuje na částečný úvazek. Pokud rodič zcela přeruší pracovní aktivitu, náleží mu rodičovský příspěvek ve výši 566 Euro měsíčně. Při částečné pracovní aktivitě je jeho výše snížena.