V českém prostředí stále převládá model, kdy o děti do 3 let pečuje matka, instituty mateřské a rodičovské dovolené jsou tedy ve velké míře využívány v plném rozsahu (tabulka 1). Realita je podle dostupných dat v souladu s ideálními představami matek. Nerodinné formy péče o děti mladší tří let, tj. jesle nebo placené hlídání pečovatelkou, nebývají považovány za ideální a v praxi jsou voleny jen zřídka. Určitý zlom nastává po třetích narozeninách, kdy výrazně vzrůstá přání i skutečná docházka dětí do předškolních zařízení, nejčastěji mateřské školy. Přesto by stále přibližně jedna třetina matek chtěla a opravdu zůstává doma s dítětem až do jeho čtvrtých narozenin. Poté si však přibližně dvě třetiny matek přejí, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu. Alternativní způsoby nerodinné péče, které nemají v České republice tradici a můžou být proto přijímány rodiči s určitou mírou nedůvěry, jsou v představách i reálných strategiích matek marginální.

1. Rodičovská péče
Dle stávající právní úpravy má v České republice matka (ve specifických případech otec) nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů (6 před porodem, 22 po porodu) a dále na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Na rodičovskou dovolenou mohou ženy nastoupit po ukončení mateřské dovolené, muži ji mohou čerpat od narození dítěte. V době mateřské dovolené náleží pojištěné ženě peněžitá pomoc v mateřství, jedním z hlavních nástrojů podpory rodin s malými dětmi je rodičovský příspěvek, jehož délka vyplácení závisí na volbě rodiče v rámci stanovených podmínek, tj. až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

2. Nerodičovská péče
a) Jesle
Jesle reprezentují zařízení, která u nás tradičně zajišťovala komplexní a kvalitní kolektivní péči o děti ve věku 0 až 3 roky. V porevolučním období však docházelo k výraznému poklesu počtu jeslí a míst v nich. V současné době je v celé České republice pouze 45 zařízení se 1425 místy, která jsou navíc regionálně značně nerovnoměrně rozmístěna. Zřizovateli jeslí jsou převážně obce.

b) Mateřské školy
Mateřská škola je předškolní zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči a vzdělávání dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let, případně do doby jejich nástupu do základní školy. Mateřské školy spadají do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejich zřizovateli jsou většinou obce, mohou to být ovšem také kraje, církve nebo soukromé či jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona.

c) Vázaná živnost „Péče o dítě do 3 let v denním režimu“
Vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a spadá tak do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsahem této činnosti je výchovná péče o svěřené děti do 3 let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

d) Volná živnost – obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
Volná živnost „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, žádná konkrétní pravidla a požadavky vztahující se přímo k této činnosti však nejsou stanovena, podmínky poskytování jsou stejné jako u ostatních volných živností.

e) Volná živnost – obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“
Na základě volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ řídící se zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání může být pečováno o děti přímo v rodinách. Pravidelná péče může být v souladu s touto živností poskytována dětem starším 3 let. O děti do 3 let věku může být pečováno pouze příležitostně a krátkodobě, maximální rozsah krátkodobé péče však není stanoven.

f) Služby péče o děti zřizované a provozované pouze na základě obecných právních předpisů
Pro ostatní služby péče o děti jiné než výše popsané platí pouze obecné právní předpisy bez konkrétního právního podkladu. Jedná se například o zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o požární ochraně, stavební zákon, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy vztahující se k potravinovému právu.

g) Dětská skupina
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty novou právní úpravu pro zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v tzv. dětské skupině. Tento nový typ služby nerodinné péče o dítě stojí mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání, nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale poskytuje dítěti výchovnou péči zaměřenou na rozvoj jeho schopností a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Služba hlídání a kolektivní péče o dítě v dětské skupině je koncipována jako pravidelná péče o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte. Možnými poskytovateli služby jsou fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé, obce, kraje a nestátní neziskové organizace.