Dle stávající právní úpravy má v České republice matka (ve specifických případech otec) nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů (6 před porodem, 22 po porodu) a dále na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte.
Během mateřské dovolené pobírá matka peněžitou pomoc v mateřství, tato dávka pro ženy, umožňující jim přerušit zaměstnání v době porodu a počáteční péče o nově narozené dítě, tj. v době mateřské dovolené, se po roce 1989 v principu neměnila. Dílčí změnou bylo v roce 2008 vyrovnání délky nároku pro osamělé matky a matky žijící v manželství, a to na jednotných 28 týdnů (37 týdnů v případě porodu vícerčat). Do té doby měly osamělé matky nárok na delší mateřskou dovolenou, a to 37 týdnů. Výraznějších změn doznal výpočet výše dávky v souladu s celkovými změnami nemocenského pojištění. V současnosti činí peněžitá pomoc v mateřství 70 % denního vyměřovacího základu (jeho výpočet viz http://www.mpsv.cz/cs/7#vdnp). Zákon upravuje též podmínky, za kterých může peněžitou pomoc v mateřství pobírat otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila (podrobněji viz zákon 187/2006 Sb.). Zásadní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnky/pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Není-li tato podmínka splněna, zákon o státní sociální podpoře umožnuje přiznání a výplatu rodičovského příspěvku ode dne narození dítěte.
Jednou ze základních dávek státní sociální podpory v České republice, která je zároveň jedním z hlavních nástrojů podpory rodin s malými dětmi, je rodičovský příspěvek. Byl zaveden v roce 1990 a nárok na něj měl rodič, který zůstal v domácnosti, aby mohl pečovat o dítě mladší 3 let nebo 7 let, pokud šlo o dítě dlouhodobě nemocné. Rodičovský příspěvek navazoval na, do té doby poskytovaný, mateřský příspěvek. Dávka byla do roku 2004 vázána na institut pracovního práva – tříletou rodičovskou dovolenou, která se vyvinula v roce 1991 z původní další mateřské dovolené.
Počáteční koncept (téměř) úplné náhrady pracovního příjmu pečujícího rodiče (v naprosté převaze matky) platil v letech 1990-1995, kdy se pouze zvyšovala hodnota rodičovského příspěvku, ale jeho definice se neměnila. Rodič pobírající rodičovský příspěvek musel celodenně pečovat o dítě, mohl být zaměstnán maximálně 2 hodiny denně nebo vydělat maximálně 800 Kč měsíčně.
Od zařazení do systému státní sociální podpory (1995) došlo k prodloužení nároku na pobírání rodičovského příspěvku na 4 roky, délka rodičovské dovolené však zůstala beze změny a nesoulad, který tímto vznikl v délce nároku na rodičovskou dovolenou (do tří let věku dítěte) a na rodičovský příspěvek, trvá dodnes. Dále byl příspěvek od roku 1995 odvozován od 1,1násobku životního minima a následně docházelo k postupnému uvolňování pravidel pro paralelní výkon zaměstnání pečujícím rodičem a také pravidel pro využívání institucionální denní péče bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Např. od roku 1998 mohlo dítě navštěvovat mateřskou školu maximálně tři dny v měsíci, od roku 2001 pět dnů. Od roku 2006 se doba pobývání v zařízení denní péče o děti zvýšila pro starší tří let na 4 hodiny denně (pro mladší se podmínka neměnila).
Od roku 2004 neplatí žádná omezení ve výdělečné činnosti rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek, pokud tento zajistí v době výkonu zaměstnání péči o dítě zletilou osobou, a podmínka nevyužívání zařízení denní péče dnes platí pouze pro děti mladší dvou let (podrobněji viz dále).
Výše příspěvku vzrostla mezi lety 1990 až 2007 z 900 Kč na 7 582 Kč.
Zásadní změnou, důležitou i pro rozhodování rodičů o délce přerušení pracovní kariéry, bylo v roce 2008 zavedení možnosti volby výše, a tedy i délky pobírání rodičovského příspěvku. Rodič si mohl zvolit čerpání rodičovského příspěvku do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte. Volbou doby čerpání si zároveň zvolil k ní příslušnou výši příspěvku, a to ve třech základních výměrách v pevných měsíčních částkách 11 400 Kč, 7 600 Kč a 3 800 Kč.

Od 1. 1. 2012 má nárok na rodičovský příspěvek rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodiče si mohou zvolit, který z nich uplatní nárok na rodičovský příspěvek a v jaké výši, pokud alespoň jeden z nich splňuje stanovené podmínky. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může (podobně jako v předchozím období) volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ následovně:
– pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč,  rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč;
– pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
– pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení denní péče omezena. U dítěte mladšího 2 let je pro zachování nároku na rodičovský příspěvek stanovena podmínka, že nenavštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu převyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě přitom může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.