Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ostatními příslušnými rezorty připravuje novou právní úpravu pro zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v tzv. dětské skupině, s cílem zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti. Tento nový typ služby se vztahuje na oblast péče o děti mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání.
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.
Možnými poskytovateli služby jsou fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé, obce, kraje a nestátní neziskové organizace. V návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině se stanoví osobní způsobilost pečujících osob zahrnující i odbornou způsobilost, dále se stanoví počet dětí ve skupině (maximálně 24 dětí v 1 skupině) a ve vztahu k počtu pečujících osob (o nejvíce 6 dětí může pečovat nejméně 1 osoba, o 7 až 24 dětí současně pečují 2 osoby, pokud je ve skupině nejméně 13 dětí a alespoň 1 dítě je mladší 2 let, pečují ve skupině nejméně 3 osoby) a stanovují se hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky v prostorech, v nichž bude služba hlídání a péče o děti v dětské skupině poskytována. Při počtu od 5 do 12 dětí budou tyto požadavky upraveny v zákoně o dětské skupině, při počtu od 13 do 24 dětí se bude na prostory vztahovat hygienická vyhláška.
Poskytovatel bude povinen mít zpracovaná vnitřní pravidla pro provoz a poskytování služby a koncept výchovy a péče, uzavřít pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu, uzavřít s rodičem písemnou smlouvu o poskytování služby a vést evidenci dětí v dětské skupině.
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině bude poskytována na nekomerčním základě, úhradu rodičů bude určovat poskytovatel, maximálně však ve výši zřizovacích a provozních nákladů.
Oprávnění poskytovateli vznikne splněním podmínek stanovených v zákoně, tj. především ohlášením záměru poskytování služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Evidenci poskytovatelů služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině povede Ministerstvo práce a sociálních věcí a kontrolu podmínek poskytování služby bude zajišťovat Státní úřad inspekce práce a příslušný oblastní inspektorát práce.

Za účelem podpory a usnadnění návratu nebo vstupu rodičů na pracovní trh se plánuje zavedení daňové uznatelnosti nákladů pro zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců a sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří využívají služeb péče o děti v souvislosti s participací na trhu práce.
Podrobněji viz Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně souvisejících předpisů
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13503/zamer_zakona.pdf