Jesle reprezentují zařízení, která u nás tradičně zajišťovala komplexní a kvalitní kolektivní péči o děti ve věku 0 až 3 roky. V porevolučním období však docházelo k výraznému poklesu počtu jeslí a míst v nich. V současné době je v celé České republice pouze 45 zařízení se 1425 místy1, která jsou navíc regionálně značně nerovnoměrně rozmístěna (např. v Karlovarském a Libereckém kraji není žádné toto zařízení) a jsou koncentrována zejména do velkých měst. Zřizovateli jeslí jsou převážně obce či města, která v rámci výkonu své samostatné působnosti zřizují a provozují jesle jako své příspěvkové organizace nebo organizační složky obce, nejedná se však o jejich zákonnou povinnost.
Jesle jsou financovány z rozpočtů obcí, které na jejich provoz nedostávají žádné příspěvky ze státního rozpočtu. Výše poplatku za jesle hrazená rodiči se pohybuje v širokém rozmezí a je závislá na zřizovateli a typu docházky. Obecně je nicméně možno říci, že v porovnání s mateřskými školami se jedná o podstatně nákladnější službu.
Až do března 2012 spadaly jesle jako zdravotnická zařízení pod resort Ministerstva zdravotnictví a jejich právní úprava byla obsažena především v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. Při provozování jeslí jako nestátního zdravotnického zařízení se postupovalo v souladu se zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Od 1. 4. 2012 se však platnost zákona č. 20/1966 Sb. ruší. Dle Ministerstva zdravotnictví totiž není nezbytné, aby péče o všestranný rozvoj zdravých dětí do 3 let byla poskytována v režimu zdravotnických zařízení. Podle § 124 odst. 1 nového zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. (přechodná ustanovení) se provozování jeslí jako zdravotnických zařízení podle dosavadních předpisů musí ukončit nejpozději do 31. 3. 2013. Po přechodnou dobu není dotčeno právo provozovat jesle jako doposud. Od dubna 2013 mohou být jesle provozovány např. jako vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ podle zákona o živnostenském podnikání, podle nějž je však pro tuto vázanou živnost stanovena pouze povinnost splnit odbornou způsobilost podnikatele a osoby, která činnost zajišťuje, a také povinnosti splnit hygienické požadavky. Pro obce zřizující doposud jesle jako své příspěvkové organizace se tím otevírá řada dosud nevyřešených otázek – např. zda je možné dále provozovat jesle bez konkrétní právní úpravy jako příspěvkovou organizaci či jak odměňovat stávající zaměstnance jeslí, kteří již touto úpravou nebudou poskytovat zdravotní péči a platové zařazení zaměstnanců jeslí přestane být použitelné (Zdroj: Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).

Zdroj: Síť zdravotnických zařízení 2011. ÚZIS ČR, 2012.