V péči o děti od tří do šesti let jednoznačně dominují mateřské školy spadající do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mají v ČR dlouhodobou tradici. Mateřská škola je předškolní zařízení navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči a vzdělávání dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let, případně do doby jejich nástupu do základní školy. Zřizovatelem mateřské školy jsou většinou obce, mohou to být ovšem také kraje, církve nebo soukromé či jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona.
Základním dokumentem vymezujícím zřizování, organizaci a financování mateřských škol je Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obecnou podmínkou získání statutu mateřské školy je zápis školského zařízení nebo právnické osoby do Školského rejstříku (§ 141 a následující školského zákona), na jehož základě vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školky, právo poskytovat vzdělání a školské služby v rozsahu zápisu v tomto rejstříku. Současně vzniká právnické osobě shora uvedené nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Na rozdíl od jeslí tak mají mateřské školy nárok na státní podporu, a to podle školského zákona a dalších právních předpisů. Jedná se především o zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Měsíční výši úplaty za docházku do mateřské školy stanovuje ředitel školy, který je limitován 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Ředitel má pravomoc snížit nebo prominout úplatu za předškolní vzdělávání. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Podrobnosti a podmínky provozu mateřské školy jsou upravované vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, postavení pedagogických pracovníků školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a základním právním dokumentem vymezujícím hygienické požadavky na provoz mateřských škol a dalších školských zařízení a stejně jako zařízení pro péči o děti mladší tří let provozovaných podle živnostenského zákona je Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Soukromé či firemní mateřské školy, které jsou zapsány ve Školském rejstříku, se řídí při zřizování a zajišťování služeb právními předpisy platnými pro mateřské školy. Zřízení podnikové či jiné soukromé školky zapsané ve Školském rejstříku je zejména z hlediska právních či ekonomických aspektů složitější než založení neregistrované formy zařízení, nicméně skutečnost, že školka je zapsána ve Školském rejstříku, zaručuje, že její provoz a služby jí poskytované dosahují určité úrovně a podléhají kontrole České školní inspekce.
Ve školním roce 2011/2012 bylo na území ČR celkem 4 931 mateřských škol, v nichž bylo zapsáno 342 521 dětí. 95 % z těchto škol je obecních, 3 % jsou soukromé školy a zřizovatelem necelého 1 % mateřských škol je církev1. Poptávka po mateřských školách však dlouhodobě převyšuje nabídku, a to zejména ve větších městech, kde bývá situace mnohdy velmi neuspokojivá. V roce 2011/2012 nebylo vyhověno celkem 49 186 žádostem o přijetí dětí do MŠ, přičemž v porovnání s předchozími lety se počet neuspokojených žádostí o přijetí do mateřské školy každoročně zvyšuje. Většina rodičů těchto dětí tak musí řešit situaci zajištění péče o své dítě jiným způsobem, a to buď prostřednictvím prodloužení péče v rodině či zajištěním jiného (finančně nákladnějšího) typu služeb.

Dopočet do 100 % tvoří mateřské školy zřizované krajem (1,5 %) a MŠMT (0,2%)