Vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a spadá tak do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Za živnost je považována soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Tyto služby jsou tedy provozovány na komerční bázi, obce ani stát na provoz těchto zařízení nepřispívají, tj. je zcela financován ze soukromých finančních zdrojů a náklady hrazené rodiči jsou tak v porovnání s obecními jeslemi a především mateřskými školami podstatně vyšší.
Obsahem této činnosti je výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. (nařízení vlády č. 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností).
Pro provozování živnosti je nutné živnostenské oprávnění, jehož získání je v případě vázané živnosti podstatně náročnější než v případě volné živnosti, zejména musí být doložena odborná způsobilost podnikatele a činnost musí být zajišťována odborně způsobilými osobami. Konkrétně fyzické osoby, jejichž prostřednictvím je podnikatel povinen zajistit výkon živnosti, musí splňovat odbornou způsobilost vymezenou v příloze č. 5 živnostenského zákona, tj. mít vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, záchranáře (dle zákona č. 96/2004 Sb.), sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 Sb.), či mít odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy (dle zákona č. 563/2004 Sb.) nebo profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (dle zákona č. 179/2006 Sb.).
Počet pečujících osob ve vztahu v počtu dětí není stanoven, stejně jako není stanoven maximální počet dětí ve skupině, je však třeba dodržet příslušné hygienické, provozní a prostorové požadavky.
Péče o dítě může být provozována jednak v domácnosti klientů, kam pečující osoba dochází, čímž odpadá nezbytnost naplnit striktně vymezené hygienické a prostorové požadavky, a jednak v provozovně. V druhém případě se provoz musí řídit stejně jako v případě mateřských škol vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, tj. musí být splněny prostorové podmínky, podmínky pro provoz, osvětlení prostor, úklid a výměnu lůžkovin, zásobování vodou či mikroklimatické podmínky.
Další konkrétní požadavky na poskytování péče, jako například povinnost vést evidenci dětí, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku či povinnost upravit nějaký výchovný program nebo program činnosti, nejsou vyžadovány.
Živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu může být provozována obchodními společnostmi, obecně prospěšnými společnostmi nebo příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Příklady
Soukromá kolektivní zařízení typu miniškoliček, mikrojeslí a dětských hlídacích center – poskytují pravidelné hlídání dětí, které ještě nedosáhly věku tří let. Pro děti je připraven denní program skládající se z volných her a organizovaných pohybových, výtvarných, kreativních, hudebních, případně vzdělávacích aktivit.
Dle výzkumu z roku 2008 (Kuchařová a kol. 2009) jsou tyto formy péče o děti využívány nejčastěji v dopoledních hodinách, a to pravidelně, buď po všechny pracovní dny, nebo pouze několikrát týdně. Odpolední využívání těchto zařízení je většinou menší. Klienty jsou nejčastěji rodiny, kde oba rodiče pracují. Zejména hlídací dětská centra mohou být používána i nepravidelně, na několik málo hodin v měsíci, dle potřeby rodičů, často v případech, kdy si matka dítěte potřebuje něco zařídit. Díky přísným hygienickým normám pro podávání jídla tato zařízení často volí variantu, že jídlo nepřipravují, ale pouze ohřívají.
Individuální péče poskytovaná chůvou – jedná se o flexibilní individuální péči o dítě povětšinou v jeho domácím prostředí, kdy chůva více či méně pravidelně dochází za dítětem do jeho rodiny. Praxe, kdy chůvy pečují o děti ve své vlastní domácnosti, je spíše výjimečná, neboť byt chůvy musí v těchto případech splňovat parametry vyžadované zákonem a musí být schválen hygienickou komisí jako provozovna pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Chůvy nabízejí své služby buď přímo, nebo prostřednictvím soukromých agentur. Některé z těchto agentur pouze zprostředkovávají kontakty mezi rodinou a chůvou a další spolupráce je následně realizována na základě přímého smluvního vztahu mezi klientem a chůvou. Větší profesionální agentury zajišťují jak kontakty, tak též organizují činnost chův. Výhodou je, že mají za chůvy zodpovědnost a jsou tak určitou zárukou kvality a v případě výpadku (např. z důvodu nemoci) mohou za chůvu zajistit náhradu (Kuchařová a kol. 2009).