„Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“

Volná živnost „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, žádná konkrétní pravidla a požadavky vztahující se přímo k této činnosti však nejsou stanovena, podmínky poskytování jsou stejné jako u ostatních volných živností. Na rozdíl od živnosti vázané opravňuje živnost volná k výkonu činností, pro jejichž provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky. Vzhledem k tomu, že služba je poskytována v provozovně, vyžaduje se splnění požadavků stanovených v hygienické vyhlášce. Splnění dalších konkrétních podmínek poskytování péče, stejně jako u vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, není vyžadováno.
Konkrétní náplní činnosti je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol. Dále je obsahem této živnosti také jiná mimoškolní výchova a vzdělávání, doučování žáků a studentů, výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech a jiných zotavovacích akcích, zejména vedení těchto akcí, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů pro účastníky těchto akcí, dohled nad dětmi a podobně. Výuka jazyků, případně znakové řeči, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Obsahem činnosti není výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Obsahem činnosti dále není dohled nad dětmi v rodinách. (nařízení vlády č. 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností).

Příklady:
Soukromé mateřské školy nezapsané ve školském rejstříku – tato zařízení jsou povinna respektovat obecně závazné platné právní předpisy, jako je obchodní a občanský zákoník, živnostenský zákon, správní řád a obecně platné hygienické předpisy. Nevztahuje se na ně školský zákon č. 561/2004 Sb., ani zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Soukromé školky je možné zakládat např. jako samostatné obchodní společnosti podle obchodního zákoníku – v.o.s. či s.r.o., nebo jako obecně prospěšnou společnost podle zák. č. 248/1995 Sb., nebo podle občanského zákoníku. Lze je zřídit jako součást podniku. Školky, které nejsou zapsány ve Školském rejstříku, nemohou čerpat dotace ze státního rozpočtu (Kuchařová a kol. 2009).