„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

Na základě volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, která se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, může být pečováno o děti přímo v rodinách. Pravidelná péče může být v souladu s touto živností poskytována dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno pouze příležitostně a krátkodobě, maximální rozsah krátkodobé péče však není stanoven. U tohoto oboru živnosti není vyžadováno splnění hygienických podmínek daných hygienickou vyhláškou ani nejsou stanovena žádná další pravidla a podmínky.
Obsahem této činnosti je dle nařízení vlády č. 278/2008 individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), dále poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně) a též péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem činnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.
Jak je z výše uvedeného vymezení patrné, tato živnost je primárně zaměřena na péči o domácnost a využívají ji především osoby a agentury poskytující úklidové služby pro domácnost (v případě agentur ale činnost chůvy většinou vykonávají jiní lidé než ti, kteří poskytují úklidové práce), případně ti, kteří chtějí pečovat o děti, ale nepodařilo se jim vyhovět náročným požadavkům nezbytným pro získání vázané živnosti (Kuchařová a kol. 2009).

Příklady:
Individuální péče poskytovaná chůvou – principy jsou stejné, jako v případě vázané živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu, v případě volné živnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost se však povětšinou jedná o péči o děti starší tří let (v případě dětí mladších musejí být služby pouze příležitostné) a služby jsou poskytovány prakticky výhradně v domácnostech klientů. Rovněž i zde mohou chůvy nabízet své služby přímo nebo přes agenturu. Tyto agentury či jednotlivci zároveň často nabízejí i služby pro domácnost, v případě agentur však bývá snaha tyto služby personálně oddělovat.