Popis projektu
Projekt se zaměřuje na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky, a to zejména deficit služeb péče pro děti do 3 let věku. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu je rozšířit nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. Přínosem projektu bude vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče.

Cíle projektu
Cílem projektu je popsat možnosti rozšíření stávající nabídky denní péče o malé děti (především ve věku 0-6 let) v ČR na základě příkladů dobré praxe ve Francii. Důraz je kladen na formy nerodinné denní péče, ať již individuální nebo skupinové, které splňují požadavky rodičů i potřeby dětí a jsou přínosné pro jejich zřizovatele a provozovatele.
Vedle návrhů na zlepšení již existujících forem péče o děti spočívá hlavní těžiště projektu v metodice usnadňující zavedení nových, ve Francii osvědčených, forem do české praxe.

Cílové skupiny
– rodiče s dětmi
– uchazeči/ky o zaměstnání
– územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
– zaměstnavatelé

Účastníci/ce projektu
– osoby nad 50 let
– osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
– rodiče na mateřské/rodičovské
– osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
– (začínající) podnikatelé/ky, OSVČ
– zaměstnanci/kyně
– pracovníci/ce a subjekty veřejné správy

Region
hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Průběh
V úvodní fázi projektu bude provedena podrobná analýza stávající praxe denní péče o malé děti v České republice a ve Francii v kontextu demografického vývoje a obecného rámce rodinné politiky. Hlavním výstupem z této části projektu bude podkladová studie o systému nerodičovské denní péče ve Francii, která bude vznikat v úzké spolupráci s partnerem projektu. Na základě shromážděných poznatků bude v další fázi projektu provedeno vyhodnocení podmínek a praxe poskytování individualizované péče o malé děti v České republice s ohledem na nabídku těchto služeb a jejich dostupnost, jak finanční, tak prostorovou. Prostřednictvím příkladů dobré praxe ve Francii budou identifikovány možnosti a limity současných forem poskytování služeb péče o děti soukromými subjekty v České republice a budou formulovány návrhy možného zlepšení. Návrh vhodných opatření bude následně operacionalizován a za pomoci kombinace výzkumných nástrojů bude ověřena jejich potřebnost (zájem o ně ze strany relevantních subjektů) a aplikovatelnost v českém prostředí.

Výsledky
Vedle závěrečné zprávy budou hlavními výstupy projektu dvě různé metodiky obsahující návrhy na vhodná opatření s ohledem na potřeby, specifika a konkrétní podmínky v České republice. V první z nich budou navržena opatření realizovatelná za stávajících legislativních podmínek a metodika bude zacílena na jednotlivé aktéry (např. kraje, zaměstnavatele, agentury poskytující služby pro rodiny). Druhá metodika bude zahrnovat i ekonomicky náročnější opatření nebo opatření, jež by vyžadovala změnu stávajících právních předpisů.

Mezinárodní spolupráce:
L´Institut d´Etudes Politiques d´Aix-en-Provence, www.sciencespo-aix.fr

Kontaktní osoba: Jana Paloncyová, jana.paloncyova@vupsv.cz, tel.: +420 211 152 744