Informace o projektu

TA ČR

Název projektu: Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů, TL01000229

Financování: TA ČR, program Éta, a VÚPSV, v. v. i.

Řešitel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. – výzkumné centrum Brno

Termín řešení: březen 2018 – prosinec 2020

 

Hlavní výstupy ke stažení: 

  • Odborná monografie „Depistáž v sociální práci na obecních úřadech“

Hlavním cílem této studie bylo navrhnout obecnější vymezení depistáže vhodné pro sociální práci na obecních úřadech a rozpracovat jednotlivé typy či varianty depistáže. Jedná se o podrobnou empirickou studii, v níž je kombinací kvalitativních a kvantitativních dat popsáno a analyzováno, jak sociální pracovníci obecních úřadů depistáž v současné době pojímají a jakými způsoby a v jakém rozsahu je depistáž na obecních úřadech vykonávána. Studie se dále zabývá tím, jaké praktické problémy spojené s výkonem depistáže sociální pracovníci řeší, jaké otázky si kladou, jaké podmínky pro výkon depistáže potřebují a v neposlední řadě jakým překážkám či rizikům čelí.

 

 

  • Metodická příručka „ABC Depistáže: příručka pro sociální práci na obecních úřadech“

Tato příručka vznikla na základě výstupů z empirické studie a spolupráce s multidisciplinárním týmem složeným ze sociálních pracovníků, sociologů, psychologa, právníka a lékaře. Vychází rovněž z diskuse a zpětných vazeb se sociálními pracovníky na obecních úřadech, krajskými metodiky a dalšími odborníky.

Příručka je určena především sociálním pracovníkům obecních úřadů, kteří jsou pověřeni výkonem sociální práce v přenesené působnosti dle zákonů č. 108/2006 Sb. a č. 111/2006 Sb. Záměrem vytvoření příručky bylo poskytnout sociálním pracovníkům obecních úřadu oporu, návody a určitá vodítka při uskutečňování a zejména rozvíjení depistáže na jejich pracovištích, nikoliv formulovat závazné a svazující postupy a kroky výkonu depistáže. Některé navržené postupy mohou sloužit jako inspirace i pro sociální pracovníky z jiných oblastí výkonu sociální práce.

Příručka byla vydána v tištěné formě a je pro Vás k dispozici i v elektronické podobě.

Vydání příručky bylo finančně podpořeno z institucionální podpory VUPSV, v. v. i.,  na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na období 2018–2022.

 

 

  • Webový informační systém Správa depistáží

Tato webová aplikace byla vytvořena na míru potřebám výkonu depistáže na obecních úřadech.  Umožňuje tedy záznam podnětu i průběhů různých typů depistáže. Samozřejmostí je export záznamu ve formátu Word k snadnému založení do spisu.  Aplikace také umožňuje snadné a přehledné výpisy základních statistických údajů o provedených depistážích.

 

Webový informační systém je dostupný na adrese: https://www.spravadepistazi.cz/

 

Webová aplikace je provozována na serverech VÚPSV, v. v. i. VÚPSV je zodpovědný za provoz a zabezpečení svých serverů.

Pracoviště a pracovníka, který je pracovištěm pověřen, aby vykonával administrátora s nižšími právy (role – administrátor pracoviště), do aplikace registruje administrátor aplikace, jímž je k tomu určený pracovník VÚPSV.

 

Povolení vstupu do systému pro Vaše pracoviště si můžete vyžádat na e-mailové adrese: spravadepistazi-info@vupsv.cz

 

  • Uživatelská příručka k webovému informačnímu systému správa depistáží

 

Jedná se o přehledně zpracovaný manuál představující možnosti využití informačního systému Správa depistáží. Vysvětluje jeho funkce, k čemu slouží a jak s nimi zacházet.  Usnadňuje orientaci v informačním systému, znázorňuje strukturu informačního systému a srozumitelně vysvětluje logiku jeho fungování. Uživatel či zájemce o využití informačního systému se názorně, po dílčích krocích, může seznámit se způsoby práce s jednotlivými funkcionalitami systému.

 

 

  • Video tutoriály k webovému informačnímu systému Správa depistáží

Představu, jak informační systém Správa depistáží vypadá, co může nabídnout a jak funguje, si můžete udělat na základě čtyř krátkých videí, které jednak systém představují obecně, jednak ukazují podrobněji některé funkcionality.

 

Základní seznámení s informačním systémem (ke zhlédnutí zde): https://youtu.be/7G5lzoKG1og

Příklad způsobu zaznamenání depistáže (ke zhlédnutí zde): https://youtu.be/ynXwD-EYfaQ

Ukázka vedení adresáře spolupracujících subjektů (ke zhlédnutí zde): https://youtu.be/QDKks1WaA8M

Ukázka práce s funkcí Správa lokalit (ke zhlédnutí zde): https://youtu.be/Fi2YZvgnJY4

 

Vytvoření uživatelské příručky a videotutoriálů k informačnímu systému Správa depistáží bylo financování z autonomního projektu VUPSV, v. v. i. č. 70710: Vytvoření profesionální grafické úpravy metodiky depistáže, profesionálního manuálu k vytvořené webové aplikaci záznamu depistáže a videotutoriálů k této webové aplikaci.