V rámci projektu „Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni“ byl zpracován software pro plánování pokrytí územních celků sociálními službami. Tato „kalkulačka“ přináší údaje o možných absolutních počtech osob, kterých se týkají vybrané kvantifikovatelné demografické a sociální situace, jevy či problémy, které odpovídají jediné řídící veličině – celkovému počtu obyvatel města nebo regionu. Jde o určitou hypotézu, která vychází z toho, že takové počty obyvatel, kterých se dané sociální jevy týkají, by se vyskytovaly ve sledovaném městě nebo regionu v případě, že by výskyt těchto jevů odpovídal průměrným hodnotám, kterých je dosahováno na území celé České republiky.

Situace v konkrétním místě se může lišit podle:
-velikosti obce (vliv městského prostředí)
-charakteru sídelní struktury a způsobu bydlení a života (město a venkov)
-zdravotního stavu ovlivněného charakterem převažující ekonomické činnosti
-pozice místa v dopravní síti, podle někdejší investiční výstavby
-podle dřívější pozornosti věnované sociální oblasti
Rozdíly mohou mít i další ekonomické ale i dalekosáhlé historické důvody.

Údaje o průměrných hodnotách výskytu sociálních jevů byly získány z veřejných centrálních resortních databází, vládních a dalších dokumentů zveřejněných na domovských internetových stránkách jednotlivých státních orgánů, z publikovaných výzkumů, odborných prací a článků.

Cílem zpracování této „kalkulačky“ je inspirovat se k otázce, jaká je skutečná situace ve  městě nebo regionu, jak se odlišuje situace ve městě od situace v celé republice? Je situace lepší než jinde, je stejná nebo je horší? A klíčová otázka zní, proč je tomu tak? Odpověď na tuto otázku je již hledání cesty řešení. Některé sociální jevy jsou latentní, skryté a nebylo by dobré myslet si, že se takový jev ve  městě nevyskytuje. Pozdější cílená analýza a kroky k řešení jej odhalí. Cesta analýzy statistických dat umožňuje získat určitý objektivní názor na situaci a možnost porovnání s jinými městy a regiony a vytvořit si tak i vlastní pozici pro vyjednávání s poskytovateli sociálních služeb a pro jejich zadávání.

Jak s „kalkulačkou“ pracovat? Stačí jediné – do světle zeleného pole vložit počet obyvatel daného města nebo regionu k 31. 12. 2017. Po stisknutí klávesy „Enter“ se všechny ostatní pole automaticky přepočtou.

Údaje o počtech příjemců příspěvku na péči jsou zpracovány ve dvou scénářích:

  • statický scénář vychází z údajů o podílu počtu příjemců podle pohlaví, věku a stupni závislosti na celkovém počtu obyvatel v dané věkové a genderové skupině v prosinci 2017 v Pardubickém kraji a tento podíl nechává konstantní až do r. 2030,
  • dynamický scénář vychází z údajů o vývoji podílu počtu příjemců podle pohlaví, věku a stupni závislosti na celkovém počtu obyvatel v dané věkové a genderové skupině mezi prosincem 2011 a prosincem 2017 v Pardubickém kraji a tyto změny promítá až do r. 2030.Údaje o očekávaném výskytu dalších definovaných sociálních situací a jevů vycházejí z údajů o výskytu těchto jevů na celostátní úrovni.
  • Pardubický kraji byl zvolen proto, že tento kraj byl aplikačním garantem tohoto projektu.

Předpokládáme, že v následujícím období bude tato „kalkulačka“ aktualizována a dále rozvíjena. V tomto smyslu se rádi necháme inspirovat Vašimi náměty a doporučeními.