Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce
Číslo výzvy: 03_15_122
Název výzvy: Rozvoj služeb zaměstnanosti

Příjemce projektu: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Partneři projektu: Úřad práce ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na vyhodnocení efektivity veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ), tj. zprostředkování, poradenství a jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to jak se zaměřením na hodnocení dopadů APZ na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků daných opatření a nástrojů, tak také prostřednictvím hodnocení faktorů majících vliv na sledované dopady APZ. Výsledkem předkládaného projektu bude vyvinutí nástroje – komplexního a vnitřně provázaného informačního, analytického a monitorovacího systému vyhodnocování nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, který umožní komplexní hodnocení efektivity aplikace nástrojů a opatření APZ a následně pak lepší zacílení nástrojů a opatření APZ tak, aby se navýšila efektivita APZ při zachování co nejvyšší míry ekonomické racionality.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro veřejné služby zaměstnanosti, který postihne především dopady implementace jednotlivých nástrojů a opatření na zaměstnanost a zaměstnatelnost účastníků APZ. Systém umožní pravidelné měření a vyhodnocování nástrojů a opatření APZ a cílených programů, dále pak efektivity dopadů na klienty, a to s ohledem na požadavky hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Vypracovaný systém vyhodnocování efektivnosti APZ umožní ÚP ČR a MPSV informované rozhodování na základě empirické evidence (evidence based policy making).

Cílové skupiny
Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci
K hlavní cílové skupině patří především pracovníci MPSV, kteří se ve své pracovní činnosti zabývají aktivní politikou zaměstnanosti, zejména jejím nastavením a propojením na další související oblasti Projekt předpokládá úzkou spolupráci s CS, což umožní zohlednit jejich potřeby a požadavky při zpracování výstupů projektů, které budou CS po ukončení projektu využívány. Předpokládaná velikost CS 10 – 15 osob.
Druhou velmi důležitou cílovou skupinou jsou pracovníci ÚP ČR, kteří jsou praktickými realizátory aktivní politiky zaměstnanosti a jsou jediní, kteří mohou hodnotit APZ z kvalitativního pohledu. Předpokládaná velikost CS 60 – 70 osob.
V případě obou CS bude docházet k průběžnému informování a předávání projektem vytvořených znalostí a dosažených výsledků, k čemuž budou sloužit odborné semináře. CS budou průběžně předávány analytické a metodické materiály vytvořené v rámci projektu. CS tak bude moci získané poznatky uplatnit v procesu realizace a hodnocení APZ.

Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci
K cílovým skupinám z řad relevantních aktérů na trhu práce patří zejména poskytovatelé vzdělávacích programů/akcí pro nezaměstnané evidované na ÚP ČR a zaměstnavatelé. Obě tyto cílové skupiny budou výstupy projektu ovlivněny, neboť jim umožní komplexnější a kvalitnější přístup v procesu nastavení a využívání APZ. V případě zaměstnavatelů se předpokládá aktivní spolupráce se zastřešujícími organizacemi, minimálně se SPČR, HK, UZ, SČMVD, AMSP a KZPS ČR. Zástupcům z těchto organizací budou poskytnuty na odborných seminářích výstupy projektu se zřetelem na využitelnost v jejich praxi. V případě vzdělávacích institucí budou jejich zástupci s výsledky projektu seznámeni prostřednictvím partnerů projektu (zejména prostřednictvím ÚP ČR). Krajská pracoviště budou informovat hlavní vzdělávací instituce, se kterými spolupracují, případně i další (nejméně 10 vzdělávacích institucí v kraji) o výsledcích projektu, které se týkají vzdělávacích aktivit, a to s využitím telefonické, email. komunikace i osobních návštěv.

Seminář/workshop konaný dne 17. 12. 2018

V rámci semináře/workshopu byly partnerům projektu a odborné veřejnosti představeny dosavadní výstupy projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ , financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. V průběhu akce proběhla diskuze, jejíž závěry se promítly do finální podoby výstupů, publikovaných následně ve formě monografií.

Seminář konaný dne 11. 12. 2019

V rámci semináře byly partnerům projektu představeny průběžné výstupy z KA04 projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ. V závěru semináře byl partnerům projektu (MPSV, ÚP ČR) poskytnut prostor pro odbornou diskusi.

Prezentace:


Vystoupení na workshopu CERGE-EI: O lidech ze základním vzděláním a jak si vedou na trhu práce  
Dne 22. 5. 2018 vystoupil prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. na workshopu, který organizoval CERGE-EI. Přednáška k problematice „Cílenost hlavních nástrojů APZ na nízkokvalifikované v roce 2014 a 2015″ zahrnovala dosavadní poznatky, získané zejména výzkumem probíhajícím v rámci projektu Vyhodnocování efektivity a účinnosti realizace APZ. Záznam akce možno shlédnout zde: https://www.eduin.cz/clanky/idea-o-lidech-se-zakladnim-vzdelanim-a-jak-si-vedou-na-ceskem-trhu-prace/